Sprzedaż dań gotowych do bezpośredniego spożycia przez klientów trzeba opodatkować 8-proc. stawką VAT. Jeśli sprzedajemy np. dania mrożone, wtedy możliwe jest zastosowanie niższej stawki, 5 proc.
Czy w budce z krzesłami będzie niższy VAT
Pani Agnieszka ma budkę nad morzem, w której sprzedaje różnego rodzaju dania gotowe – kanapki, frytki, tortille itp. Obok budki są stoliki i krzesła, przy których można zjeść. Co więcej, klienci mogą skorzystać z toalety. Czy w takiej sytuacji można opodatkować dania 5-proc. stawką VAT?
NIE
Niestety, nie ma znaczenia to, że w punkcie gastronomicznym są stoliki i krzesła. Zgodnie z wyjaśnieniami ministra finansów na opodatkowanie sprzedawanych dań nie ma wpływu również to, że punkt jest w miejscu ogólnodostępnym, umożliwia korzystanie z naczyń i sztućców, produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu lub na wynos (są np. pakowane w bibułki lub tekturowe pudełka), ani to, że jest w nim toaleta, szatnia, zainstalowano klimatyzację albo ogrzewanie. Dla celów VAT istotne jest to, czy dania są gotowe do bezpośredniego spożycia, czy też nie można ich od razu zjeść, bo zostały zamrożone lub zapakowane próżniowo.
Z wyjaśnień pani Agnieszki wynika, że oferuje dania gotowe do spożycia – klient może je bowiem zjeść od razu po zakupie. W efekcie musi objąć sprzedawane posiłki 8-proc. stawką VAT.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.).
Czy sprzedaż w zestawie będzie tańsza o VAT
Pan Wiesław prowadzi punkt z jedzeniem. Oferuje dania osobno i w zestawach. Korzystniejsze cenowo są zestawy, więc klienci zazwyczaj decydują się na nie. Można np. kupić kebab z napojem. Czy sprzedaż zestawów wpływa na obniżenie stawki podatku?
NIE
To, czy pan Wiesław sprzedaje dania osobno, czy w zestawach, nie ma znaczenia. Nie przekłada się bowiem na sposób klasyfikowania do jednego z grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Jego zestawów, które są od razu gotowe do spożycia, nie można zakwalifikować do grupowania PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, Grupowanie to, objęte 5-proc. VAT, obejmuje bowiem produkcję gotowych posiłków i dań, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), mrożonych, w puszkach, słoikach, pakowanych próżniowo lub za pomocą innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.
Zestawy pana Wiesława nie zostały zamrożone, nie są w puszkach ani w słoikach. Można je od razu otworzyć i spożyć. Jest to więc działalność usługowa związana z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.).
Czy od dań na wynos jest niższa stawka
Pan Marcin prowadzi food trucka, czyli samochód, w którym przygotowuje na miejscu gotowe dania, głównie amerykańskie hamburgery z wołowiną. Klienci mogą je zjeść na miejscu przy samochodzie albo zabrać do domu (pakuje się je w tekturowe pudełka). Są sprzedawane jako dania gotowe do spożycia. Czy można je objąć 5-proc. stawką VAT?
NIE
Nie można opodatkować gotowych do spożycia dań niską, 5-proc. stawką VAT, ponieważ nie mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 10.85.1. Co do zasady są one opodatkowane 8-proc. stawką, z pewnymi wyjątkami, które są objęte stawką 23 proc. VAT. Takie stanowisko zajął minister finansów w interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. (nr PT1.050.3.2016.156). Wyjaśnił w niej, że aby określić prawidłową stawkę podatku przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, trzeba prawidłowo zaklasyfikować tę czynność do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Przy rozstrzyganiu, czy będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania (objęte 5-proc. VAT), czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem (objęte 8-proc. VAT), istotne jest to, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.
Minister wyjaśnił też, że grupowanie PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania obejmuje też produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), mrożonych, w puszkach, słoikach, pakowanych próżniowo lub za pomocą innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.
Natomiast dział 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji z miejscami do siedzenia lub bez nich. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale to, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Zgodnie z wyjaśnieniami ministra pan Marcin musi więc objąć serwowane przez siebie hamburgery 8-proc. stawką VAT.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.).
Czy kawa i herbata są z 23-proc. VAT
Pani Beata zamierza uruchomić punkt gastronomiczny. Czy sprzedaż takich produktów jest objęta podstawową stawką VAT?
TAK
Obniżona stawka podatku, w wysokości 8 proc., dotyczy usług związanych z wyżywieniem, ale nie można nią objąć napojów dodawanych do posiłków. Wynika to wprost z rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Jak wynika z poz. 7 załącznika do tego rozporządzenia, stawką podstawową VAT należy opodatkować sprzedaż: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. i będących mieszaniną piwa oraz napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. Ponadto stawką 23 proc. objęta jest sprzedaż napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Również do napojów bezalkoholowych gazowanych lub wód należy stosować stawkę podstawową. Nie ma tu podstawy do jej obniżenia.
Podstawa prawna
Poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.).
Czy wydana interpretacja jest wiążąca
Pan Jacek jakiś czas temu otrzymał interpretację indywidualną, która potwierdza, że może do wydawanych posiłków sprzedawanych w przerobionej przyczepie kempingowej stosować stawkę 5-proc. VAT. Czy coś się zmieniło w tym zakresie? Czy ta interpretacja chroni go jako podatnika?
NIE
Interpretacje indywidualne co do zasady dają ochronę podatnikom. Warunkiem jest jednak zgodność stanu faktycznego opisanego przez nich we wniosku o wydanie interpretacji ze stanem rzeczywistym. Z opisu pana Jacka wynika natomiast, że sprzedaje on dania gotowe do bezpośredniego spożycia przez klientów. W tej sprawie minister finansów potwierdził ostatnio, że należy stosować stawkę 8 proc., a nie 5 proc. Jeśli fiskus przeprowadzi kontrolę u pana Jacka i okaże się, że rzeczywiście sprzedaje dania do bezpośredniej konsumpcji przez klientów, to posiadana interpretacja indywidualna nie ochroni go przed nałożeniem na niego ewentualnych kar za błędne stosowanie przepisów.
Podstawa prawna
Art. 14b par. 3, art. 14k ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Czy za dostawę kawy jest niższy VAT
Pan Bartosz chciałby zmniejszyć podatek w ten sposób, że podzieliłby sprzedaż kawy w swoim punkcie gastronomicznym na jej dostawę i usługę zaparzenia oraz przyniesienia do stolika. Czy za dostawę powinien naliczać niższy VAT?
NIE
Nie można opodatkować kawy w taki sposób. Niestety zarówno jej sprzedaż, jak i zaparzenie oraz doniesienie do stolika przez kelnera należy traktować jako jedno, niepodzielne świadczenie, objęte 23-proc. stawką VAT. Na taką możliwość optymalizacji nie pozwalają ani fiskus, ani sądy administracyjne (np. wyroki WSA w Krakowie z 17 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 80/15 oraz I SA/Kr 81/15, nieprawomocne). Co więcej, z rozporządzenia w sprawie stawek VAT wprost wynika, że sprzedaż kawy jest objęta podstawową stawką VAT. Obniżoną (8 proc.) można zastosować jedynie do serwowanych dań gotowych do spożycia przez klientów.
Podstawa prawna
Poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.).