Ministerstwo Finansów zdecydowało się na ustępstwa względem tej grupy – wydatki ponoszone w toku egzekucji pozostaną poza VAT. Ci jednak w ogóle nie chcą być podatnikami
Resort finansów opublikuje dziś specjalną broszurę informacyjną, wyjaśniającą zasady opodatkowania VAT czynności komorniczych. Dotychczas pozostawali oni poza systemem VAT, ale w związku z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (wyroki o sygn. akt 235/85, C-456/07 oraz C-499/13) minister finansów w czerwcu tego roku zmienił zdanie. Uznał, że są oni podatnikami VAT, a ich usługi świadczone na rzecz dłużników i wierzycieli powinny być opodatkowane.
Minister dał komornikom trzy miesiące na przygotowanie się do zmian – zaczną one obowiązywać 1 października. Komornicy nie zgadzają się jednak z interpretacją ministra finansów. Jak wynika z broszury MF, na razie wywalczyli małą, ale istotną zmianę dotyczącą podstawy opodatkowania. Chodzi o to, jakie czynności mają być objęte systemem VAT, a jakie nie. Początkowo resort finansów chciał, aby do podstawy opodatkowania wchodziły wszystkie kwoty otrzymane w zamian za świadczone usługi komornicze, w tym kwoty otrzymane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w toku egzekucji (w tym również pobrane zaliczki) oraz opłaty egzekucyjne. Potwierdził to w wywiadzie dla DGP Jarosław Neneman, wiceminister finansów (DGP nr 178 z 14 września).