TEZA: Dostawa wyrobu zaklasyfikowanego według PKWiU do grupowania 10.89.19.0, niezawierającego alkoholu i niestanowiącego ekstraktu słodowego, opodatkowana jest 8-proc. stawką VAT.
Linia interpretacyjna / Dziennik Gazeta Prawna
Nr IPTPP1/4512-293/15-4/MSu
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
z 10 lipca 2015 r.
PROBLEM
Przedsiębiorca zwrócił się do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o sklasyfikowanie zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wyrobu spożywczego, jaki zamierza produkować. Skład wyrobu o terminie spożycia 28 dni jest następujący: mleczko kokosowe bio, skrobia, glukoza bio, agar, szczepy kultur bakterii. Jest to wyrób rolnictwa ekologicznego w całości roślinny, pozbawiony glutenu i alkoholu. Nie stanowi też ekstraktu słodowego.
Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wskazał, że omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.
Czy do dostawy tego wyrobu prawidłowe jest zastosowanie 8-proc. stawki VAT?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Warto zauważyć, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Zatem prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.
Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od 1 stycznia 2011 r. wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).
Jednocześnie należy pamiętać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.
Jak wiadomo, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy o VAT wynosi 23 proc., a stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8 proc.
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT według stawki 8 proc., pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.
Jednocześnie w objaśnieniach do tego załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych z VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 omawianej ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.
Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami stosowanie obniżonej stawki 8 proc. podatku VAT uwarunkowane jest tym, by dany towar mieścił się w klasyfikacji (PKWiU) w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.
Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” prawidłowe jest zastosowanie stawki 8 proc. VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z treścią załącznika nr 3 poz. 48.
Zatem przedsiębiorcy przysługuje prawo stosowania do odpłatnych dostaw na terytorium kraju omawianego wyrobu stawki VAT w wysokości 8 proc.