Zarówno spóźniona zapłata za akcje, jak i naliczone z powodu zwłoki oprocentowanie to przychód z kapitałów pieniężnych. Obowiązuje więc 19-proc. zryczałtowany podatek – orzekł WSA w Poznaniu.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która sprzedała akcje przyznane jej jako pracownikowi prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową nabywca miał zapłacić za nie w ciągu pół roku, ale nie zrobił tego. Kobieta złożyła więc pozew w sądzie rejonowym, a ten orzekł, że kupujący musi uregulować należność z odsetkami. Pozwany wykonał wyrok. Kobieta zapytała dyrektora izby skarbowej, jak powinna rozliczyć odsetki.
Jej zdaniem skoro zostały one przyznane przez sąd, to stanowią odszkodowanie, a zatem zastosowanie ma ustawowe zwolnienie z PIT dotyczące zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień. Dyrektor izby skarbowej ocenił jednak, że jest to przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych (skala ze stawkami 18 i 32 proc.). W skardze do sądu podatniczka zmieniła argumentację. Tym razem stwierdziła, że odsetki należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, ponieważ są one ściśle powiązane z należnością z tytułu sprzedaży akcji. Innymi słowy, należy je na gruncie podatkowym traktować tak samo, jak przychód ze zbycia akcji.
Sąd się z tym zgodził. Przyznał, że ustawa o PIT nie mówi, do którego źródła przychodów należy zaliczyć odsetki od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu sprzedaży akcji. Faktem jest jednak, że są one ściśle związane z przychodem ze zbycia papierów wartościowych.
– Odsetki nie powstałyby, gdyby nie istniał obowiązek zapłaty za akcje – podkreślił sąd. A zatem świadczenie główne (zapłata za akcję) oraz odsetki należy zaliczyć do jednego źródła – kapitałów pieniężnych (potwierdził to również NSA w wyroku z 25 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 702/12), które są opodatkowane według zryczałtowanej 19-proc. stawki. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 16 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1311/14.