Nieodpłatne przekazanie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki kapitałowej jest opodatkowane, o ile wcześniej spółka miała prawo odliczyć podatek naliczony – orzekł NSA.
W tej sprawie majątek spółki akcyjnej miał być przeniesiony na jej jedynego akcjonariusza (inną spółkę). Stałby się on właścicielem środków trwałych, w tym gruntów, prawa wieczystego użytkowania, budynków, budowli, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka zaznaczyła, że nie będą one przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią, a akcjonariusz będzie je wykorzystywał do własnej działalności. Zwróciła też uwagę, że w stosunku do części składników majątku przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
Reklama

Reklama
Spór toczył się o to, czy przekazanie tych aktywów akcjonariuszowi jest odpłatną dostawą towarów i świadczeniem usług oraz czy spółka musi skorygować podatek naliczony, zgodnie z art. 91 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że tak. Stwierdził, że choć art. 14 ustawy nie dotyczy likwidacji spółek kapitałowych, to nie oznacza to, że pewne czynności z tym związane nie będą opodatkowane.
Dyrektor wyjaśnił, że przekazanie akcjonariuszowi składników majątku, od których spółka odliczyła VAT, będzie odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, w rozumieniu art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Nie będzie podatku tylko wtedy, gdy spółka nie miała prawa odliczyć podatku przy nabyciu lub wytworzeniu składników majątku. Natomiast przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych w toku likwidacji będzie opodatkowane bez względu na to, czy przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT – wyjaśnił dyrektor.
Z jego stanowiskiem zgodził się WSA w Kielcach. Uznał, że interpretacja nie narusza zasady neutralności VAT, co zarzuciła organowi spółka. Sąd wskazał, że skoro likwidowanej firmie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie składników majątku, to ich przekazanie należy uznać za odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług. Wyjaśnił, że skoro akcjonariusz otrzyma towary i usługi nieodpłatnie, to nie poniesie tym samym ciężaru ekonomicznego VAT. W konsekwencji likwidowana spółka musi skorygować swój podatek naliczony.
Stanowisko WSA podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził, że nieodpłatne przekazanie akcjonariuszowi majątku spółki, od którego spółka odliczyła VAT, należy traktować jak odpłatną dostawę. I nie przeczy to zasadzie neutralności – powiedział sędzia Hieronim Sęk.
NSA nie podzielił zarzutu spółki, że na opodatkowanie przekazań w wyniku likwidacji spółki kapitałowej nie pozwala art. 14 ust. 1. Jak wyjaśnił sędzia Sęk, podstawą prawną opodatkowania są przywołane wcześniej art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zwrócił uwagę, że podobne rozstrzygnięcie NSA wydał 3 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 640/14).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 334/14.