Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie w art. 14b nowego paragrafu 5a. Ma on pozwalać organowi podatkowemu na odsyłanie podatnika wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej do określonej interpretacji ogólnej.
Przyjęte rozwiązanie może doprowadzić w praktyce do zmniejszenia liczby wydawanych interpretacji indywidualnych. Należy jednak podkreślić, że celem wprowadzenia tego przepisu było osiągnięcie stanu, w którym interpretacje indywidualne nie będą odbiegały od stanowiska przedstawionego w interpretacjach ogólnych.
W takiej sytuacji organ podatkowy wprawdzie odmówi wydania interpretacji indywidualnej, niemniej jednak wskaże na interpretację ogólną, która ma zastosowanie w danej sytuacji. W konsekwencji zastosowanie się przez wnioskodawcę do interpretacji ogólnej będzie objęte ochroną prawną, która zabezpieczy podatnika przed obowiązkiem zapłaty podatku, odsetkami i która będzie wykluczała możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej skarbowej.
Regulacja ta niesie takie ryzyko, że w przypadku gdy interpretacja ogólna jest dla wnioskodawcy negatywna, to wówczas organ wskaże na nią w postanowieniu o bezprzedmiotowości wniosku. W takiej sytuacji podatnik nie będzie mógł wchodzić w spór co do prawidłowej interpretacji przepisów prawa, jak ma to miejsce obecnie, skoro interpretacja indywidualna nie zostanie udzielona. I w tym przypadku nowe przepisy mogą realnie zmniejszyć korzyści, jakie niesie możliwość uzyskania interpretacji ministra finansów w indywidualnej sprawie.
Obecnie podatnik może się spierać z ministrem finansów co do merytorycznej poprawności interpretacji indywidualnej poprzez złożenie skargi do sądu administracyjnego, nawet jeśli jest niezgodna z ogólną co do meritum. W nowym stanie prawnym wydanie postanowienia o bezprzedmiotowości wniosku uniemożliwi taką polemikę, ponieważ interpretacja indywidualna nie będzie mogła być wydana, jako że taki sam stan faktyczny został już oceniony w interpretacji ogólnej. Należy bowiem pamiętać, że obecnie interpretacje ogólne, w przeciwieństwie do indywidualnych, nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.
W projekcie nowelizacji ustawodawca przewidział możliwość złożenia zażalenia na takie postanowienie, jeżeli wnioskodawca nie będzie się zgadzał ze stanowiskiem organu, że stan faktyczny odpowiada sytuacji objętej interpretacją ogólną. Jest to mechanizm, który będzie umożliwiał wnioskodawcy polemizowanie ze stanowiskiem organu co do zakresu zastosowania interpretacji ogólnej, ale nie z samym poglądem prawnym przedstawionym w tej interpretacji.

Proponowane zmiany miałyby obowiązywać od początku 2016 roku