Zmiana przeznaczenia inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług pozwala skorygować rozliczenia i odzyskać część daniny – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Sprawa dotyczyła gminy, która za ok. 5 mln zł wybudowała stadion piłkarski z elementami lekkoatletycznymi. Inwestycję podzielono na trzy etapy i zakończyła się w 2011 r. W tym samym roku jednostka przekazała ją nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu. W 2013 r. zmieniła sposób przekazania obiektu – na odpłatną umowę dzierżawy.
Reklama

Reklama
Gmina wskazała, że zarówno ona, jak i centrum są podatnikami VAT. Teraz zamierza zmienić sposób przekazania I etapu inwestycji z czynności nieopodatkowanych VAT na opodatkowane. Podpisała umowę o odpłatnej dzierżawie stadionu, co oznacza, że będzie on wykorzystywany przez samorząd właśnie do czynności opodatkowanych VAT. Z tytułu dzierżawy co miesiąc do budżetu jednostki wpływa 400 zł. Gmina chciała więc wiedzieć, czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy będzie mogła skorygować swój podatek naliczony i odliczyć część VAT od wydatków na realizację I etapu budowy stadionu.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że gmina nie może odzyskać części podatku, ponieważ jej pierwotnym zamiarem było wykorzystywanie obiektu wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W efekcie wydatków na budowę nie zakwalifikowano jako kosztów związanych z działalnością gospodarczą (a więc nie naliczono do nich VAT). Również po zakończeniu inwestycji nie wykorzystywała obiektu do czynności objętych VAT. Sprawa trafiła w efekcie do sądu.
WSA w Kielcach zgodził się z gminą. Przyznał, że wykorzystanie nabytego towaru lub usługi może się zmienić, co może spowodować utratę prawa do odliczenia lub przeciwnie – powstanie takiego prawa. W takich przypadkach, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnik musi skorygować VAT. Początkowe przeznaczenie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu nie pozbawia podatnika prawa do dokonania późniejszego odliczenia podatku naliczonego w razie zmiany przeznaczenia tych towarów lub usług i wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych. Potwierdził to m.in. Trybunał Sprawiedliwości UE w postanowieniu z 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 21 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 401/15.