Spółka zamierzała wykorzystywać skażony alkohol etylowy jako bazę do wytworzenia nowych rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych. Sądziła, że pozostanie on nieopodatkowany, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Przepis ten zwalnia z akcyzy, pod pewnymi warunkami, skażony w odpowiedni sposób alkohol etylowy wykorzystany do produkcji towarów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że preferencja ta przysługuje tylko wtedy, gdy produkt finalny będzie miał zupełnie różne właściwości od skażonego alkoholu etylowego. W tym wypadku warunek ten nie zostanie spełniony – uznał.

WSA w Bydgoszczy zgodził się ze spółką, że wytworzone rozpuszczalniki i inne finalne produkty nie będą tym samym, co użyty do ich produkcji skażony alkohol etylowy. Ponadto będą one toksyczne i nie będą się nadawać do spożycia przez ludzi. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 19 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 277/15.