Organ nie może z góry zakładać, że jeżeli siedziba przedsiębiorcy jest w miejscu jego zamieszkania, to auto będzie wykorzystane do prywatnych celów – orzekł WSA w Warszawie
Chodziło o spółkę, która często korzysta z usług podwykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Udostępnia im samochody, które sama użytkuje na podstawie najmu, a które służą jedynie do przejazdów związanych z usługami świadczonymi na jej rzecz. Pokrywa wszystkie koszty związane z bieżącą eksploatacją aut, w tym także koszty paliwa. Podwykonawcy muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT i nie mają prawa korzystać z samochodów w celach prywatnych.
Spółka chciała w pełni odliczać VAT od ceny paliwa, czynszu najmu oraz pozostałych kosztów związanych z eksploatacją samochodu na trasie dojazdu z siedziby podwykonawcy, która jest jednocześnie jego miejscem zamieszkania, do miejsca świadczonej usługi na rzecz spółki i z powrotem.
Argumentowała, że w umowach z podwykonawcami zobowiązała się do zapewnienia środka transportu. W miejscach, gdzie są wykonywane usługi, często nie ma możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej, a to, że siedziba podwykonawcy znajduje się w miejscu jego zamieszkania, nie ma znaczenia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił spółce jednak prawa do pełnego odliczenia VAT (interpretacja nr IPPP2/443-371/14-2/BH). Przypomniał, że przysługuje ono tylko wtedy, gdy nie ma możliwości korzystania z samochodu w celach prywatnych. Tymczasem w tej sprawie nie można tego wykluczyć, skoro podwykonawcy przemieszczają się z miejsca świadczenia usługi do siedziby będącej zarazem miejscem ich zamieszkania – stwierdził organ. Uznał, że również parkowanie pod miejscem zamieszkania nie wyklucza możliwości wykorzystania auta do celów osobistych i nie zmienią tego żadne regulaminy, umowy czy ewidencje przebiegu pojazdu. Spółce przysługuje więc prawo do odliczenia tylko 50 proc. VAT – stwierdził.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację. Przypomniał, że można odliczyć cały VAT, jeśli są spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, sposób wykorzystania pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach (regulaminie) używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych. Po drugie, musi to zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. W tej sprawie zarówno jeden, jak i drugi został spełniony.
WSA zwrócił uwagę, że organ nie może z góry zakładać, że samochód, który stoi obok mieszkania pracownika, będzie wykorzystany do celów prywatnych. Dodał, że takie nieprawidłowości mogłoby wykazać dopiero postępowanie dowodowe w sprawie wymiarowej.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3275/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia