Wyrok WSA w Białymstoku to kolejne orzeczenie, w którym sąd wyraźnie sprzeciwia się tezie, że jeśli między rodzicami nie ma zgody co do podziału ulgi, to należy przyznać ją każdemu z nich po połowie. Podobnie orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z 5 maja 2015 r. (sygn. akt I SA/GL 609/14). Przeciwnego zdania był natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w listopadzie 2014 r. (sygn. akt II FSK 2528/12).
Każde z tych orzeczeń dotyczyło podobnej sytuacji: rodzice się rozwodzą, dzieci pozostają przy matce. Ta odlicza całość ulgi prorodzinnej. Następnie jednak ojciec koryguje swój PIT i wykazuje połowę odliczenia. Argumentuje, że nadal ma władzę rodzicielską. Wobec tego urząd skarbowy kwestionuje prawo matki do pełnej preferencji.