Pytanie zadała matka chorego psychicznie dorosłego mężczyzny. Jeszcze w 2005 r. został on ubezwłasnowolniony i na podstawie sądowego nakazu umieszczony w odległym o 25 km domu pomocy społecznej. Kobieta opłacała część kosztów pobytu syna w placówce. Oprócz tego dwa razy w miesiącu go odwiedzała, przywoziła mu jedzenie, prała i prasowała ubrania. Stopniowo stan zdrowia syna się poprawiał, a pod koniec 2013 r. kobieta dostała zgodę na jego powrót do domu.
W zeznaniu PIT za 2014 r. rozliczyła ulgę prorodzinną, art. 27f ust. 6 ustawy o PIT przyznaje ją bowiem także rodzicom pełnoletnich dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny. Chciała jednak skorzystać z tego prawa również za wcześniejsze lata, korygując zeznania. Dyrektor izby to potwierdził. Wyjaśnił, że kobieta straciłaby prawo do ulgi, gdyby jej syn przebywał w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 27f ust. 2c pkt 1 ustawy o PIT). Skoro jednak kobieta częściowo dopłacała do pobytu syna w domu pomocy społecznej, to może skorygować rozliczenia za poprzednie lata i odzyskać prawo do przysługującej jej ulgi.