Pan Janusz, mieszkaniec Sieradza, postanowił wystąpić o kilka interpretacji podatkowych. Jedna będzie dotyczyć darowizny, którą ma otrzymać od ojca, druga podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowanym uruchomieniem spółki, a trzecia podatku od czynności cywilnoprawnych – ustanowienia hipoteki na nieruchomości. – Wyjeżdżam jednak na dwa miesiące do Londynu i wnioski o wydanie interpretacji chcę złożyć dopiero po powrocie – w sierpniu. Do którego dyrektora izby skarbowej powinienem je skierować i jak to w praktyce zrobić – pyta czytelnik
Obecnie podatnicy mogą składać wnioski do pięciu dyrektorów izb skarbowych: w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. Nie ma przy tym znaczenia, o jaki podatek zapyta wnioskodawca. Dla osób fizycznych właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania, a w przypadku osób prawnych (np. spółek z o.o.) – według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze.
Przykładowo, mieszkańcy województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego lub świętokrzyskiego, składają wnioski do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, a z województw: dolnośląskiego, lubuskiego lub wielkopolskiego, do dyrektora Izby w Poznaniu.
Gdyby pan Janusz zdecydował się wysłać wnioski obecnie, przed zmianą przepisów, musiałby je skierować do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, ponieważ jest on właściwym organem do wydania interpretacji osobom i firmom z Sieradza.
Od 1 lipca zasady będą nieco bardziej skomplikowane. Poszczególni dyrektorzy izb otrzymają specjalizacje podatkowe, a zatem trzeba będzie uważać na to, aby złożyć wniosek do właściwego organu. Co do zasady pomóc w tym mają objaśnienia, jakie pojawią się na formularzu ORD-IN.
Dzięki tej zmianie ma być mniej rozbieżności między interpretacjami wydawanymi przez różnych dyrektorów. Dziś wielu podatników narzeka, że stanowisko organów – korzystne lub niekorzystne – zależy od ośrodka, który wydaje rozstrzygnięcie.
I tak jedynie dyrektorzy Izb Skarbowych w Warszawie oraz w Katowicach będą wydawać interpretacje w sprawach podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz akcyzy.
Do dyrektora izby warszawskiej będą musiały kierować wnioski o wydanie interpretacji osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim, a także z zagranicy (które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce). Podatnicy z wszystkich pozostałych województw będą je składać do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) interpretacje będą wydawać dyrektorzy izb w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Bydgoszczy. Wyłączona z tego obowiązku zostanie więc Izba Skarbowa w Łodzi. W efekcie osoby i firmy mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwach: łódzkim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim, będą kierowały wnioski o interpretacje dotyczące CIT do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
Zasadniczo nie zmieni się właściwość organów podatkowych wydających indywidualne rozstrzygnięcia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Tak jak obecnie wnioski będzie można składać do wszystkich pięciu dyrektorów izb. Tyle że dyrektor izby katowickiej przestanie wydawać interpretacje dla podmiotów z województwa podkarpackiego. Osoby z tego regionu będą składać wnioski dotyczące PIT do Bydgoszczy. Z kolei podatnicy z województwa śląskiego będą musieli przesłać je do Łodzi (obecnie wysyłają do Katowic).
Do wszystkich pięciu ośrodków będziemy też wysyłać wnioski dotyczące podatku od towarów i usług. W tym przypadku również nastąpi drobna zmiana. Podatnicy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy w województwie opolskim będą przesyłać wnioski dotyczące VAT do dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, a nie jak dziś – do Łodzi.
Dla pana Janusza zmiany te oznaczają, że wszystkie trzy wnioski o wydanie interpretacji: dotyczącej darowizny, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie musiał przesłać do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
To jednak nie koniec zmian. Trzeba pamiętać, aby złożyć wniosek o wydanie interpretacji na właściwym wzorze. Od 1 lipca będzie obowiązywał wzór ustanowiony przez ministra finansów w rozporządzeniu z 22 kwietnia 2015 r. w tej sprawie.
Bez zmian pozostanie wysokość opłaty za wydanie interpretacji. Zarówno przed, jak i po 1 lipca wyniesie ona 40 zł. Od 1 lipca trzeba będzie ją jednak wpłacić wyłącznie na rachunek bankowy właściwego organu (dziś można też gotówką w kasie izby). Numery kont bankowych można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych izb skarbowych. I uwaga! Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Gdy w jednym wniosku o wydanie interpretacji znajdą się odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, konieczne stanie się wniesienie opłaty od każdego przedstawionego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Po złożeniu wniosku dyrektor izby ma trzy miesiące na wydanie interpretacji.
Uwaga
Zmiany dotyczące składania wniosków do dyrektorów izb skarbowych o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nastąpią już 1 lipca
Podstawa prawna
Art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Par. 3–8 rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770 ze zm.). Par. 3–8 rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643 ze zm.). Par. 2–3 rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. poz. 644).