Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzysta również ten, kto zaświadczenie konserwatora zabytków uzyskał dopiero na etapie korekty deklaracji.

Decydująca może być inna korespondencja konserwatora, potwierdzająca, że w tamtym okresie zabytki były prawidłowo użytkowane – wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chodziło o spółkę, która z racji tego, że miała obiekty zabytkowe, wystąpiła do prezydenta miasta o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2017–2020. Do wniosku załączyła korekty deklaracji oraz zaświadczenie konserwatora zabytków z 30 grudnia 2020 r., ale aktualne do 31 grudnia 2021 r.

Poinformowała, że w obiektach tych nie były prowadzone żadne prace budowlane, w tym remontowe, które miałyby na celu poprawę stanu technicznego zabytków. Wskazała też, że obiekty te nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego uważała, że powinny być one zwolnione z podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przepis ten zwalnia z podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Prezydent miasta uznał jednak, że spółka nie spełniła wszystkich przesłanek zwolnienia, bo przedłożone przez nią zaświadczenie konserwatora zabytków dotyczyło okresu późniejszego, natomiast w roku podatkowym spółka o takie zaświadczenie nie występowała.

Stanowisko to podzielił WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 144/22). Stwierdził, że spośród trzech warunków zwolnienia spółka spełniła tylko dwa. Owszem, obiekty zostały wpisane indywidualnie do rejestru zabytków i w okresie objętym wnioskiem spółka nie prowadziła w nich działalności gospodarczej. Nie udowodniła jednak spełnienia warunku utrzymywania i konserwacji zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – stwierdził WSA.

Innego zdania był NSA. Uznał, że poza zaświadczeniem konserwatora zabytków istotne znaczenie miało również pismo tegoż konserwatora z 22 czerwca 2021 r. W jego treści konserwator wypowiedział się co do wcześniejszego okresu – stwierdził, że obiekty zabytkowe były prawidłowo użytkowane.

– Należało to ocenić jako potwierdzenie spełnienia warunków do zastosowania zwolnienia – wyjaśnił sędzia Paweł Borszowski.

Tak samo NSA rozstrzygnął skargi kasacyjne spółki dotyczące pozostałych okresów rozliczeniowych.©℗

orzecznictwo