Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie imprez okolicznościowych. Na początku maja 2015 r. otrzymała zlecenie od jednej z firm na organizację Dnia Dziecka w sobotę 30 maja 2015 r. Zgodnie z umową zobowiązała się zapewnić animatorów zabaw (m.in. pokaz baniek mydlanych, zabawy ruchowe i taneczne, malowanie twarzy kredkami), catering (grill, słodycze i napoje). Obchody Dnia Dziecka odbyły się w siedzibie zleceniodawcy (na placu przez budynkiem biura i w wynajętym przez zleceniodawcę namiocie). Zgodnie z umową podatniczka ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości 7000 zł netto na podstawie wystawionej przez nią faktury.
Fakturę potwierdzającą wykonanie tej usługi wystawiła 1 czerwca 2015 r., a należność ma otrzymać do 30 czerwca 2015 r. Na potrzeby wykonania tej usługi nabyła w markecie produkty na grilla (kiełbasa, mięso, pieczywo, musztarda, ketczup, węgiel drzewny), słodycze, napoje, jednorazowe talerze, kubki i sztućce, akcesoria dla animatorów zabaw (kredki do malowania twarzy, baloniki, bańki mydlane) na łączną kwotę 2260 zł, w tym VAT – 260 zł. Zakup tych produktów został udokumentowany fakturą wystawioną i otrzymaną przez podatniczkę 29 kwietnia 2015 r. (zapłaty za fakturę dokonała w dniu zakupu). Poza tym wypożyczyła sprzęt do zabaw (zjeżdżalnie i trampoliny), na który faktura została wystawiona i doręczona 30 maja 2015 r. na kwotę 861 zł, w tym VAT 161 zł (opłacona przelewem 2 czerwca 2015 r.). W związku z wykonaniem umowy poniosła również inne koszty, których nie jest w stanie wyodrębnić, np. rozmów telefonicznych czy przejazdów samochodem.
Podatniczka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, toteż organizację zabaw i grilla wykonywała samodzielnie oraz przy pomocy kilku osób (obywateli polskich zamieszkałych w Polsce) zatrudnionych na podstawie umów-zleceń (bez składek płaconych do ZUS). Łączny koszt tych wynagrodzeń to 1500 zł (wynagrodzenie każdej z 6 zatrudnionych osób wyniosło 250 zł brutto). Należy dodać, że osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej, są natomiast zatrudnione w innych podmiotach na podstawie umów o pracę. Wynagrodzenie (pomniejszone o pobrany PIT) podatniczka wypłaciła tym osobom przelewami bankowymi wieczorem 30 maja 2015 r.
Jak należy rozliczyć tę imprezę na gruncie podatku dochodowego (podatek liniowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów metodą kasową) oraz podatku od towarów i usług? VAT i zaliczki na PIT podatniczka rozlicza za okresy miesięczne.
ODPOWIEDŹ
Odrębnym źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (zob. art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).
Przychody...
Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o VAT należny.
W przypadku podatniczki przychodem będzie kwota netto wynikająca z zawartej umowy na organizację Dnia Dziecka, tj. kwota 7000 zł. Nie ma znaczenia, czy i kiedy czytelniczka ją otrzyma.
Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w myśl art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, uważa się (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e i 1h–1j ustawy o PIT, ale przypadki te nie znajdą zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
W rozpatrywanym przypadku datą powstania przychodu będzie dzień wykonania usługi, tj. 30 maja 2015 r., gdyż jest ona wcześniejsza niż data wystawienia faktury (1 czerwca 2015 r.) i jej uregulowania (do którego jeszcze nie doszło).
Podsumowując – podatniczka powinna z tytułu organizacji tej imprezy rozpoznać przychód 30 maja 2015 r. w wysokości 7000 zł.
...i koszty ich uzyskania
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).
Wszystkie wymienione w stanie faktycznym wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy (Dzień Dziecka) wykazują związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i mogą być przez podatniczkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Jednak z uwagi na zasady potrącalności kosztów nie jest możliwe zaliczenie ich wszystkich w koszty podatkowe już w maju 2015 r.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Oznacza to, że datę potrącenia kosztów należy ustalić, kierując się zasadą zawartą w art. 22 ust. 4 in principio ustawy o PIT. W myśl tej regulacji koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.
Jednocześnie, w myśl art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (z zastrzeżeniem art. 22 ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b ustawy o PIT, który nie znajdzie zastosowania do omawianych kosztów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Zatem podatniczka do kosztów uzyskania przychodów będzie mogła zaliczyć w maju 2015 r. wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi w tym miesiącu. Dotyczy to wydatków na:
● zakup w markecie produktów na grilla (kiełbasa, mięso, pieczywo, musztarda, ketczup, węgiel drzewny), słodyczy, napojów, jednorazowych talerzy, kubków i sztućców, akcesoriów dla animatorów zabaw (kredki do malowania twarzy, baloniki, bańki mydlane) – łączna kwota netto 2000 zł (faktura z 29 maja 2015 r.),
● wynajem sprzętu do zabaw – kwota netto 600 zł (faktura z 29 maja 2015 r.).
Łącznie koszty uzyskania przychodów z wydatków udokumentowanych fakturami w maju 2015 r. wyniosą 2600 zł (2000 zł + 600 zł).
VAT naliczony wynikający z tych faktur, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o PIT, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, gdyż – jak zostanie to przedstawione w dalszej części – podatniczce przysługuje prawo do jego odliczenia zgodnie z ustawą o VAT. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:
– jeżeli podatnik zwolniony jest z VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT,
– w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT – jeżeli VAT naliczony nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Również w maju 2015 r. podatniczka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zapłatę należności osobom zatrudnionym na podstawie umów-zleceń (stosowne polecenia przelewu datowane są na 1 czerwca 2015 r.) w łącznej wysokości 1500 zł.
Uwaga!
Fakt, że faktura za wynajem sprzętu do zabaw została zapłacona dopiero 2 czerwca 2015 r. (pozostałe faktury zostały opłacone w maju 2015 r.), nie wyklucza zaliczenia jej w koszty podatkowe już w maju 2015 r., w maju 2015 r. została ona wystawiona, a to oznacza poniesienie kosztu.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 in principio ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18 ustawy o PIT.
Zatem w związku z organizacją przedmiotowej imprezy podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w łącznej wysokości 4100 zł (2600 zł + 1500 zł).
Dochód i podatek
Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f ustawy o PIT nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT).
W podatku liniowym stawka wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku, stosownie do art. 30c ust. 1 ustawy o PIT. Podstawą obliczenia podatku jest dochód (zob. art. 30c ust. 2 ustawy o PIT).
Z tytułu realizacji omawianej imprezy powstanie po stronie podatniczki dochód (stanowiący podstawę opodatkowania) w wysokości 2900 zł (7000 zł – 4100 zł).
Podatek dochodowy od tej czynności wyniesie zatem 551 zł (2900 zł x 19 proc.).
Uwaga!
Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, stosownie do art. 30c ust. 6 ustawy o PIT, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi m.in. według zasad ogólnych, tj. skali podatkowej.
Na potrzeby kalkulacji pomijam kwestię składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Obowiązki płatnika
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że do zorganizowania Dnia Dziecka podatniczka zatrudniła osoby na podstawie umów-zleceń (umowy nieobjęte składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Łączny koszt tych wynagrodzeń to 1500 zł. U osób tych powstał przychód ze źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.
Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (zob. art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT).
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).
U każdej z sześciu zatrudnionych na podstawie umów-zleceń osób powstał 30 maja 2015 r. przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, w wysokości 250 zł. Łączna kwota przychodu to 1500 zł.
Ponieważ kwota należności z tytułu zawartych umów-zleceń przekracza 200 zł, nie można pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT. Na podatniczce ciąży zatem obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście – umów-zleceń. Powinna ona zatem pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wynagrodzeń.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wypłacają świadczenia z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (tj. umowy-zlecenia lub o dzieło), osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, tj. polskim rezydentom podatkowym (jak to ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym), są zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do tego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o PIT, najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, tj. 18 proc. (zob. art. 41 ust. 1 ustawy o PIT).
W przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpiły składki na ubezpieczenie społeczne uwzględniane przy obliczeniu podstawy obliczenia zaliczki (zob. art. 41 ust. 1 ustawy o PIT), ani składki na ubezpieczenie zdrowotne, o które pomniejsza się obliczoną zaliczkę (zob. art. 41 ust. 1a ustawy o PIT).
Dla przychodów osiągniętych z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów wynoszą 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (zob. art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT).
Koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do jednej umowy-zlecenia wyniosły zatem 50 zł (250 zł x 20 proc.), a łącznie 300 zł (50 zł x 6).
Podstawa obliczenia zaliczki od jednej umowy-zlecenia wynosi zatem 200 zł (250 zł – 50 zł), a łącznie 1200 zł (200 zł x 6). Zaliczka PIT od jednej umowy wynosi zatem 36 zł (200 zł x 18 proc.), a łącznie 216 zł (36 zł x 6). Zakładam, że żadna z tych osób nie wnioskowała na podstawie art. 41a ustawy o PIT o zastosowanie 32-proc. stawki PIT przy obliczaniu zaliczki.
Pobrane zaliczki podatniczka wykazuje w PIT-11 (indywidualnym dla każdego zleceniobiorcy, przesyłanym do niego i właściwego dla niego urzędu skarbowego) oraz PIT-4R przesyłanym do urzędu skarbowego właściwego dla podatniczki.
Rozliczenie VAT...
Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka stanowi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).
W przypadku przedmiotowej usługi:
● obowiązek podatkowy powstanie według zasad ogólnych (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT), a więc z chwilą jej wykonana, tj. 30 maja 2015 r.,
● podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT), tj. kwota netto 7000 zł – podstawa opodatkowania nie obejmuje należnego podatku stosownie do art. 29a ust. 6 pkt 1 in fine ustawy o VAT,
● właściwa będzie podstawowa stawka VAT, tj. aktualnie 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT),
● VAT należny wyniesie zatem 1610 zł (7000 zł x 23 proc.),
● fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (zob. art. 106i ust. 1 in principio ustawy o VAT) – podatniczka prawidłowo zatem wystawiła fakturę potwierdzającą wykonanie przedmiotowej usługi 1 czerwca 2015 r.
...naliczonego
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 in principio ustawy o VAT).
Przedmiotowa usługa jest czynnością opodatkowaną VAT, zatem podatniczce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystanych przy jej realizacji.
Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatniczkę z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej usługi wygenerowało podatek naliczony w łącznej wysokości 421 zł.
Złożyły się na to faktury potwierdzające:
● nabycie produktów na grilla, słodyczy, napojów, jednorazowych talerzy, kubków i sztućców, akcesoriów dla animatorów zabaw na łączną kwotę 2260 zł, w tym VAT 260 zł (faktura wystawiona i otrzymana 29 maja 2015 r.),
● wypożyczenie sprzętów do zabaw, takich jak zjeżdżalnie i trampoliny (faktura wystawiona i otrzymana 29 maja 2015 r.) na kwotę 861 zł, w tym VAT 161 zł.
Łącznie z tytułu zakupów służących do przygotowania Dnia Dziecka u podatniczki wygenerowany został podatek naliczony w kwocie 421 zł (260 zł + 161 zł).
Zakładam, że żadna z faktur zakupu nie zawierała wyrazów „metoda kasowa” – a zatem okoliczność, kiedy podatniczka zapłaciła za fakturę, nie ma wpływu na ustalenie terminu, kiedy może skorzystać z prawa do odliczenia.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).
W przypadku wszystkich ww. zakupów obowiązek podatkowy powstał w maju 2015 r., zatem w myśl art. 86 ust. 10 ustawy o VAT u podatniczki prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur powstało w rozliczeniu za maj 2015 r.
Wprawdzie w myśl art. 86 ust. 10a pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a ustawy o VAT – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny – jednak w rozpatrywanym przypadku obie faktury podatniczka otrzymała także w maju 2015 r. Zatem w rozliczeniu za maj 2015 r. ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego (z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej usługi) w łącznej wysokości 421 zł.
Na potrzeby kalkulacji zakładam, że podatniczka nie skorzysta z możliwości, jaką daje art. 86 ust. 11 ustawy o VAT i odliczy podatek naliczony w deklaracji VAT-7 za maj 2015 r.
Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).
Do zapłaty
Z tytułu wykonania przedmiotowej usługi:
● podatek należny wynosi 1610 zł,
● podatek naliczony wynosi 421 zł,
a zatem podatek do zapłaty wyniesie 1189 zł (1610 zł – 421 zł).
Nabycie usługi nie jest kosztem pracodawcy
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ustawy o CIT lub art. 23 ustawy o PIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).
Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu:
– musi być poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
– musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
– musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
– musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
– musi zostać właściwie udokumentowany,
– nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT albo z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
W sytuacji gdyby organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka była sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to poniesione wydatki na ten cel nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Ich zaliczeniu sprzeciwiają się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2014 r., nr IPPB5/423-992/13-5/KS). Kosztem uzyskania przychodów są w tym przypadku odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o PIT.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT).
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną dotyczy zarówno sytuacji, gdy jest ona sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i środków obrotowych pracodawcy (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 listopada 2013 r., nr ITPB3/423-406/13/PST).
Działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (zob. art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
Niestety, nawet w sytuacji, gdyby świadczenia dla dzieci pracowników były sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy i nie miały charakteru działalności socjalnej, to i tak zaliczenie poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest obarczone ryzykiem.
Organy podatkowe przyjmują bowiem, że wydatki na świadczenia dla członków rodzin (np. dzieci) pracowników nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na brak związku z przychodami pracodawcy (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2015 r., nr IBPBI/2/423-1570/14/AP; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2013 r., nr ILPB3/423-491/12-6/AO).
Schemat rozliczenia podatniczki*
1. Jaki podatek wystąpi w związku z organizacją obchodów Dnia Dziecka:
VAT
– podatek należny: 1610 zł
– podatek naliczony: 421 zł
– podatek do zapłaty: 1189 zł
PIT (podatnik)
Przychody: 7000 zł
Koszty uzyskania przychodów: 4100 zł
Dochód: 2900 zł
PIT: 551 zł
Zestawienie

2. Jaka stawka podatku:
VAT – 23 proc.
PIT( jako podatnik) – 19 proc. (podatek liniowy)
PIT (jako płatnik) – 18 proc. (skala podatkowa)
3. W jakiej deklaracji wykazać podatek:
VAT – deklaracja VAT-7 , w tym:
– podatek należny poz. 20: 1610 zł, podstawa opodatkowania poz. 19: 7000 zł,
– podatek naliczony poz. 42: 421 zł, wartość netto w zł poz. 41: 2700 zł,
– kwota podlegająca wpłacie poz. 48: 1189 zł.
PIT (jako podatnik) – nie składa deklaracji zaliczkowej. Podatniczka powinna jednak uwzględnić uzyskane przychody (7000 zł) i poniesione koszty uzyskania przychodów (4100 zł) przy obliczaniu zaliczki na PIT, a po zakończeniu roku uwzględnić je w PIT-36L.
PIT (jako płatnik) – nie składa deklaracji zaliczkowej. Podatniczka powinna jednak pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczki na PIT od przychodów zleceniobiorców, uwzględniając ich koszty uzyskania przychodów, a po zakończeniu roku powinna uwzględnić te przychody, koszty uzyskania przychodów i pobraną zaliczkę w informacji PIT-11 imiennej dla każdego zleceniobiorcy, a także w deklaracji PIT-4R obejmującej wszystkie te wynagrodzenia.
4. Termin złożenia deklaracji:
VAT-7 – 25 czerwca 2015 r. – w formie papierowej albo elektronicznej,
PIT-36L – 2 maja 2016 r. (30 kwietnia 2016 r. przypada w sobotę) – w formie papierowej albo elektronicznej,
PIT-11 – 29 lutego 2016 r. – wyłącznie w formie elektronicznej,
PIT-4R – 1 lutego 2016 r. (31 stycznia 2016 r. to niedziela) – wyłącznie w formie elektronicznej.
* W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności, w tym poniesione w związku z realizacją tej usługi inne koszty (np. koszty rozmów telefonicznych czy przejazdów samochodem), których nie da się wyodrębnić kwotowo.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.). Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).