TEZA: Odszkodowanie otrzymane za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu.
Nr IBPBI/1/4511-99/15/WRz, INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ z 29 kwietnia 2015 r.
PROBLEM
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według 8,5-proc. stawki. Do działalności tej wykorzystuje pojazd specjalny zarejestrowany na swoje nazwisko, ale nie dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych. Niedawno pojazd ten uległ wypadkowi. Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku w kwocie netto 6333 zł na naprawę swojego pojazdu, który był ubezpieczony tylko w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. Kwota odszkodowania nie wystarczyła jednak na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku, więc podatnik musiał dołożyć własne środki.
Czy w takiej sytuacji poszkodowany musi zapłacić podatek od kwoty otrzymanego odszkodowania?
ODPOWIEDŹ IZBY
Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), wszystkie otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku przedsiębiorstwa, niezależnie od podstawy ich otrzymania, są opodatkowane podatkiem dochodowym. Pozostają one bowiem w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą. Przychód z tytułu otrzymanych odszkodowań należy zatem rozliczyć w ramach źródła przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, i wykazać w odpowiedniej ewidencji prowadzonej dla potrzeb tej działalności oraz opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wybranej formy opodatkowania.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o PIT (np. z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz z tytułu otrzymania odszkodowania), wynosi 8,5 proc.
Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że z treści przytoczonych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od formy jej opodatkowania, otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku, związanych z prowadzoną działalnością (a takim właśnie składnikiem majątku jest samochód specjalny, którym świadczy usługi przedsiębiorca), stanowi przychód z tej działalności. W przypadku podatników, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej, uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu 8,5-proc. stawką ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że korzystanie z opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności w formie ryczałtu, a więc z formy szczególnej, w której opodatkowaniu obniżoną stawką podlegają uzyskane przychody bez ich pomniejszania o poniesione koszty uzyskania przychodów, powoduje, że ponoszone wydatki nie mają wpływu na wysokość przychodu do opodatkowania. Z tej przyczyny, mimo poniesienia szkody, brak jest podstaw prawnych do pomniejszenia uzyskanego tytułem odszkodowania przychodu o wydatki poniesione na naprawę pojazdu czy też do wyłączenia z opodatkowania tego przychodu, skoro ustawa podatkowa wyraźnie przewiduje obowiązek jego opodatkowania.