Sprawa dotyczyła Towarzystwa Muzycznego, działającego w formie stowarzyszenia, niewpisanego do rejestru instytucji kultury. Twierdziło ono, że jest instytucją o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizuje bowiem cele statutowe, organizując m.in. festiwale i konkursy muzyczne, audycje i widowiska artystyczne, a także prywatne ceremonie pogrzebowe i ślubne przy udziale – jak zapewniało – wysokiej klasy artystów.
Spór toczył się o tę ostatnią formę działalności. Stowarzyszenie twierdziło, że ona również jest zwolniona z podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy m.in. usług kulturalnych świadczonych przez podmioty prawa publicznego lub inne uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury.