Przedsiębiorca (za zgodą dostawcy) przejmie od polskiego kontrahenta kontrakt na zakup maszyny wraz z montażem, na poczet zakupu której kontrahent polski wpłacił zaliczki. W wyniku tej transakcji przedsiębiorca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z nabyciem maszyny. Wstąpienie przez podatnika w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego, związane z tym kontraktem, wiązać się będzie z przejęciem przez niego praw do zaliczek. Czy kwoty zaliczek trzeba będzie objąć podatkiem od towarów i usług?
Podstawa opodatkowania w VAT to co do zasady globalna kwota, jaką sprzedawca ma otrzymać za dostarczony towar albo wyświadczoną usługę. Jednak jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
Oznacza to, że wartość zaliczek wchodzi do podstawy opodatkowania z tytułu nabycia maszyny wraz z montażem. W podstawie opodatkowania należy bowiem uwzględnić również kwoty zapłacone przez osoby trzecie. Zatem podstawę opodatkowania z tytułu nabycia przedmiotowej maszyny przedsiębiorca ma obowiązek ustalić w wysokości sumy wszelkich należności (w tym wartości zaliczek), które należą się dostawcy z tytułu dostawy wraz z montażem.
Przedsiębiorca jako sukcesor prawny kontraktu dotyczącego nabycia maszyny wraz montażem, czyli podmiot, któremu przysługują roszczenia z tytułu zapłaconych zaliczek – w sytuacji gdy będzie występował jako podatnik z tytułu nabycia maszyny na podstawie odwrotnego obciążenia – powinien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego, a w konsekwencji obowiązek podatkowy, z tytułu wpłaconych zaliczek na rzecz przyszłej dostawy przez kontrahenta polskiego. Musi więc od otrzymanych sum naliczyć należny podatek.
Na takie rozliczenie zgodził się także dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja nr IBPP4/4512-58/15/PK).
Podstawa prawna
Art. 5 i 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).