Zarząd gospodarki komunalnej zamierza podpisać umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Zgodnie z nią za ustaloną odpłatnością będzie mógł umieszczać na liście swoich dłużników, jak również będzie mógł korzystać z bazy Krajowego Rejestru Długów. Z tego tytułu jednostka co miesiąc będzie otrzymywała fakturę. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować taki wydatek? W jaki sposób ująć go w ewidencji księgowej?
Dziennik Gazeta Prawna
Możliwość umieszczania dłużników i korzystania z bazy Krajowego Rejestru Długów, w świetle tak zawartej umowy, należy potraktować jako usługę. A skoro tak, to zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki z tego tytułu należy zaklasyfikować do par. 430 „Zakup usług pozostałych”. Natomiast ewidencja księgowa tego zdarzenia, uwzględniając zasady określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinna przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.
Reklama
SCHEMAT 1

Reklama
Objaśnienia:
1. PK – zaksięgowanie zaangażowania wydatków wynikających z podpisanej umowy (ewidencja pozabilansowa): strona Ma konta 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”;
2. F-k – faktura wystawiona za usługę korzystania z bazy Krajowego Rejestru Długów i umieszczania w nim dłużników, zgodnie z zawartą umową: strona Wn konta 402 „Usługi obce” (analityka: par. 430), strona Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” (analityka: par. 430 i kontrahent);
3. WB – zapłata za fakturę z pkt 2: strona Wn konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” (analityka: par. 430 i kontrahent), strona Ma konta 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków” (analityka: par. 430);
4. PK – zaksięgowanie równowartości sfinansowanych wydatków w danym roku budżetowym: strona Wn konta 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”.
Podstawa prawna
Załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).
Załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).