Nie można odliczyć od przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na wykupienie akcji w celu ich umorzenia, nawet jeśli należały do uciążliwego akcjonariusza, który szkodził spółce – orzekł WSA w Warszawie
Chodziło o spółkę, która nabyła od swojego akcjonariusza – spółki z siedzibą na Cyprze – akcje własne w celu ich umorzenia. Firma cypryjska nabyła je z kolei od przedsiębiorstwa z siedzibą na Słowacji, to zaś – od polskiego obywatela. Celem tych działań było pozbawienie ostatniego z nich prawa do akcji. Spółka twierdziła, że jego działania doprowadziły ją do wielu kłopotów finansowych oraz problemów organizacyjnych. Chcąc wykupić jego akcje, spółka musiała jednak zaciągnąć kredyt.
Uważała, że odsetki od niego będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Tłumaczyła, że dzięki wykupieniu akcji udało się wreszcie zakończyć konflikt i zapewniono tym samym stabilne działanie w przyszłości. Argumentowała, że poniesienie wydatku na nabycie akcji w celu ich umorzenia miało ją ochronić przed bankructwem bądź likwidacją. W całości wypełnia więc warunki uznania poniesionych odsetek od kredytu za koszt uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, aby wydatek był kosztem podatkowym, musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB3/423-512/14-2/JBB). Stwierdził, że skoro środki otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są przychodem podatkowym (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT), to tym samym nie mogą być kosztem podatkowym wydatki ponoszone przez spółkę na umorzenie tych kapitałów, poprzedzone odkupieniem akcji. Zwrócił uwagę na to, że celem umorzenia akcji jest prawna ich likwidacja, czyli unicestwienie niektórych lub wszystkich akcji w kapitale zakładowym.
Dyrektor izby powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 85/10), w którym sąd stwierdził, że taki wydatek nie może być uznany za poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, ponieważ nie wykazuje ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z nimi. Ponadto ich wysokość nie zależy od tego, jak rozdysponowane są udziały w spółce, a wydatek na wykup i umorzenie akcji służy rozliczeniom pomiędzy wspólnikami, a nie pomnażaniu przychodów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy tę interpretację. Zwrócił uwagę na to, że utrwalona już w podobnych sprawach linia orzecznicza nie pozwala zaliczyć do kosztów wydatków z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych na wykup własnych akcji w celu ich umorzenia. Nawet w tak nietypowej sytuacji jak ta, gdy akcjonariusz był uciążliwy dla spółki – dodał WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
©?
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 6 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3706/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia