Wydatki związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości są kosztem uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego zbycia – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o podatniczkę, która zaciągnęła w 2006 r. kredyt hipoteczny na nabycie mieszkania. Następnie w 2013 r. je sprzedała.
Spór toczył się o odsetki od tego kredytu naliczone i faktycznie zapłacone do dnia sprzedaży. Podatniczka uważała, że należy je uznać za koszt poniesiony na nabycie nieruchomości, bo skoro środki na zakup mieszkania uzyskała dzięki zaciągnięciu kredytu bankowego, a jego kosztem są odsetki, to są one jednocześnie kosztem nabycia nieruchomości. Jest to dodatkowy, konieczny wydatek ponoszony na nabycie nieruchomości, a w dalszej perspektywie – w celu uzyskania przychodu z jej zbycia – podkreślała. Uważała, że nie ma znaczenia fakt, iż odsetki od kredytu mają tylko pośredni związek z osiąganym przychodem ze zbycia nieruchomości. Ustawodawca nie zawęził kosztów nabycia jedynie do wydatków o charakterze bezpośrednim, czyli do ceny zakupu – twierdziła podatniczka.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB4/415-51/14-2/JK). Podkreślił, że w tym wypadku ustawodawca nie odsyła do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT), zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. O tym, co należy uznać za koszt z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, mówi wyłącznie art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Jest nim udokumentowany koszt nabycia nieruchomości, powiększony o nakłady poczynione w trakcie jej posiadania, które zwiększyły jej wartość. Nie są nim natomiast odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, ponieważ są to wyłącznie wydatki na pozyskanie środków na zapłatę ceny. Nie mogą być one także potraktowane jako nakłady, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy PIT, bo w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie wartości samej nieruchomości – stwierdził dyrektor izby.
Interpretację tę uchylił WSA w Warszawie. Podzielił pogląd podatniczki, że w przypadku finansowania zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym jej nabywca faktycznie ponosi znacznie wyższe koszty niż tylko cena wynikająca z umowy sprzedaży. Dlatego nie można odmówić podatniczce prawa do zaliczenia do kosztów wydatków na spłatę kredytu. Sąd powołał się na podobny wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2125/14).
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2356/14.