Skrzynka pocztowa musi być umieszczona w miejscu dostępnym dla doręczyciela. W przeciwnym wypadku zawiadomienie o przesyłce zostanie umieszczone w bramie i też będzie skuteczne – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, u którego urząd zweryfikował rozliczenia w VAT. Decyzja kończąca kontrolę została wysłana na adres zamieszkania podatnika, będący jednocześnie adresem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
Listonosz nie zastał przedsiębiorcy na miejscu. Chciał zostawić awizo w skrzynce pocztowej, ale nie miał jak wejść na teren kamienicy. W związku z tym zostawił zawiadomienie o przesyłce w bramie, a zatem w widocznym miejscu, przy wejściu na posesję. Ze względu na to, że przedsiębiorca nie zjawił się na poczcie w ciągu dwóch tygodni, pismo uznano za doręczone w trybie zastępczym.
Po dwóch miesiącach przedsiębiorca chciał się odwołać od decyzji. Tłumaczył, że dopiero się o niej dowiedział. Argumentował, że nie znalazł awiza, i dziwił się, że listonosz zostawił je w bramie, skoro zawsze korzysta ze skrzynki.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, który zajął się sprawą, zwrócił się o jej wyjaśnienie do Biura Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością Poczty Polskiej. W odpowiedzi otrzymał pismo wyjaśniające, że listonosze zostawiają pisma naprzemiennie w skrzynce pocztowej lub bramie kamienicy, w zależności od tego, czy mają jak wejść na teren budynku. Biuro wyjaśniło, że w kamienicy mieszka tylko dwóch lokatorów i podczas ich nieobecności dostęp do skrzynek jest niemożliwy.
W tej sytuacji dyrektor izby uznał, że zawinił podatnik, a nie listonosz. Odmówił więc przywrócenia terminu na odwołanie się od decyzji.
Przedsiębiorca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jednocześnie zamontował skrzynkę odbiorczą na bramie kamienicy i ustanowił pełnomocnika. Ten jednak nie został zawiadomiony o rozprawie i nie reprezentował go przed krakowskim sądem. Podatnik uważał, że przegrał tylko z tego powodu.
W związku z tym złożył wniosek o wznowienie postępowania. WSA w Krakowie co prawda rozpoznał sprawę jeszcze raz, ale orzekł tak samo. Wyjaśnił, że z art. 150 par. 2 wynika jednoznacznie, że gdy nie ma możliwości umieszczenia pisma w skrzynce pocztowej, może ono zostać pozostawione w innym widocznym miejscu przy wejściu na posesję. Sąd dodał, że podatnik zaniedbał sprawę, bo wiedział o toczącym się postępowaniu i mógł spodziewać się decyzji.
Przedsiębiorca przegrał też przed NSA. Sędzia Arkadiusz Cudak wyjaśnił, że zawiadomienia mogą być umieszczane w miejscu innym niż skrzynka nie tylko wtedy, gdy jej nie ma, ale także wtedy, gdy zamontowano ją w miejscu trudno dostępnym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 748/14.