Zaliczymy do nich np. nakłady na utrzymanie stadniny koni, adaptację strychu na lokal mieszkalny czy studia prawa kanonicznego. Co prawda i tak nie są one w ustawowym katalogu wyłączeń, ale dla urzędów skarbowych ważny jest jeszcze związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem, a przychodem
O koszty podatkowe i możliwość odliczenia różnego rodzaju wydatków podatnicy najczęściej spierają się z fiskusem. Dzieje się tak, bo dzięki nim można znacząco obniżyć wysokość płaconego podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodów to obok dochodu i przychodu podstawowa kategoria rozliczeniowa – zarówno dla podatku płaconego przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W ustawach o podatkach dochodowych sformułowane zostały zasady, że przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód bez odliczania kosztów (np. art. 21 i 22 ustawy o CIT). Dochodem co do zasady jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli zaś koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. W zakresie kosztów ustawy o PIT i CIT określają, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 (ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 (ustawa o CIT).
Ważny cel
W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile nie zostały one wymienione w katalogu kosztów (wydatków) wyłączonych z odliczenia. Sądy analizując sporne wydatki podkreślają, że zawsze pod uwagę trzeba brać cel poniesionego kosztu i ocenić pod tym kątem działanie podatnika. W tym konktekście ważne jest istnienie związku przyczynowego, który wyraża się we wpływie (bezpośrednim lub pośrednim) ponoszonego kosztu na powstanie lub zwiększenie osiąganego przychodu lub we wpływie na zachowanie (np. również w stanie polegającym na wyeliminowaniu czy też ograniczeniu generowania strat pomniejszających przychód) albo zabezpieczenie jego źródła. Dlatego przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek – poza wyraźnie wskazanymi w ustawie niestanowiącymi kosztów – wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z tymi przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia tego przychodu. Oznacza to, że podatnik może zaliczyć w ciężar kosztów wszelkie faktycznie poniesione wydatki, które mają lub mogły mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu z wyłączeniem enumeratywnie wyłączonych z odliczenia.
Sporne wyłączenia
Sądy rozpatrujące spory podatników z organami podkreślają, że z ustawowego wyłączenia niektórych wydatków z odliczenia od przychodów (np. art. 16 ust. 1 ustawy o CIT) wynika, iż przy ustalaniu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takich kosztów, które zostały enumeratywnie wymienione w ww. przepisie. Jednocześnie jednak sądy podkreślają, że konstrukcja przepisu zawierającego wyłączenia polega na tym, że co do zasady wszystkie wymienione w nim wydatki nie stanowią kosztów podatkowych, lecz po spełnieniu określonych warunków lub w ramach konkretnie ustalonych limitów niektóre z nich tym kosztem są. W konsekwencji przepisy te są sformułowane w sposób zawiły, skomplikowany, a w treści zawierają liczne odesłania, przepisy wyliczające, spójniki alternatywne i koniunkcyjne, a także spójniki implikacyjne. Odesłania w nim zawarte wskazują na niesamodzielność treściową przepisu. W praktyce oznacza to konieczność wiązania treści danego przepisu z innymi przepisami wskazanymi przez ustawodawcę (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, odnoszący się do możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi gastronomiczne, tzn. obiady, kolacje w trakcie spotkań z kontrahentami).
Wynik testu
Przykładowo w kontekście rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych sądy podkreślają również, że przy interpretacji art. 16 ust. 1 ustawy o CIT należy mieć na uwadze to, iż każdy wchodzący w rachubę jako koszt uzyskania przychodów wydatek (koszt) powinien przejść test na podstawie art. 15 ust. 1 tej ustawy. Test taki należy przeprowadzić pod kątem pozostawania w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami osiąganymi przez podatnika. Podstawą do ustalenia, jakiego rodzaju koszty stanowią koszty uzyskania przychodów, jest właśnie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast nieprawidłowa, bo obarczona dużym ryzykiem błędu, jest wykładnia polegająca na zastosowaniu rozumowania a contrario z negatywnego katalogu, zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, w celu ustalenia, co stanowi pozytywnie koszt uzyskania przychodów, gdyż nie taki jest cel tych przepisów (np. uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, odnosząca się do możliwości zaliczenia straty z niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów). Zasada ta ma jednak przełożenie również na rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
Praktyka fiskusa
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach skupiają się na związku przyczynowo-skutkowym danego wydatku z przychodem przedsiębiorcy. W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Takie stanowisko przedstawił np. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2015 r., nr IBPBI/1/415-1395/14/ZK.
Organ podkreślił przy tym, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o PIT, zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Innymi słowy, poniesienie wydatku, który nie został wyłączony z kosztów na mocy art. 23, nie oznacza, że wydatek taki automatycznie będzie uznany za koszt uzyskania przychodów. Podatnik – podkreślił organ – ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem że mają one związek z przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu czy też zachowanie albo zabezpieczenie tego źródła przychodu. W ocenie izby ustawodawca posługując się zwrotem „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika podporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego następstwem określonego działania. Dyrektor izby zwrócił uwagę, że wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę określenia ,,koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod tym jednakże warunkiem, że wykaże, iż poniósł określony wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź też ma służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.
Z ww. interpretacji wynika, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.
Do typowych kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można przede wszystkim koszty amortyzacji, koszty pracownicze, o charakterze inwestycyjnym (np. rozbudowa budynku firmowego, zakup maszyn, linii technologicznej itp.) czy wydatki stałe związane z ekslopatacją środków transportu, nieruchomości lub ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Trzeba podkreślić, że zagadnienie kosztów uzyskania przychodów dotyczy przede wszystkich podatników prowadzących działalnośc gospodarczą i rozliczająych się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. albo liniowej 19-proc. stawki). Podatnicy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową płacą podatek od przychodów albo w ustalonej stałej kwocie (nie mają możliwości odliczenia kosztów). Dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą istotne jest rozgraniczenie, czy dany wydatek, który ponosi taki podatnik, ma przełożenie na działanie firmy, a nie ma tylko i wyłączenie charakteru osobistego. Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów mają jeszcze osoby – podatnicy PIT, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale uzyskują przychody ze sprzedaży papierów wartościowych lub ze sprzedaży nieruchomości.
Pamiętać trzeba, że zgodnie z praktyką organów podatkowych obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu każdorazowo spoczywa na podatniku.
WAŻNE
Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu:
● musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
● nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT, albo w art. 16 ustawy o CIT, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
● musi być należycie udokumentowany (np. faktury, rachunki, dowody przelewów bankowych, listy płac, umowy cywilnoprawne, protokoły kradzieży, zniszczeń, strat w środkach trwałych). Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie
WAŻNE
● Koszty bezpośrednie to wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia konkretnego przychodu w danym okresie (np. cena zakupu towarów do odsprzedaży, cena zakupu papierów wartościowych, które zostały następnie sprzedane).
● Koszty pośrednie to wydatki, które w praktyce mają charakter ogólny i są ponoszone w celu zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów i trudno jest je powiązać z konkretnym przychodem, np.: koszty doradztwa prawno-ekonomicznego, koszty zużycia materiałów, koszty energii, transportu, telekomunikacji, czynszu, koszty wynagrodzeń pracowników, składek ubezpieczeniowych).
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).
Interpretacje organów podatkowych w zakresie kosztów uzyskania przychodów
Adaptacja strychu na lokal mieszkalny
Koszty poniesione na adaptację nieruchomości wspólnej (strych, poddasze) nabytej od wspólnoty mieszkaniowej na lokal mieszkalny stanowią w przypadku sprzedaży tego lokalu przed upływem pięciu lat koszty uzyskania przychodu. Podatnik może pomniejszyć przychód ze sprzedaży o koszty wytworzenia lokalu, do których zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na adaptację części wspólnej budynku na lokal mieszkalny, poniesione od dnia zawarcia ze wspólnotą umowy przedwstępnej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r. (nr IBPBII/2/415-1032/14/AK)
Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu
Wydatek na zakup polisy ubezpieczeniowej na wypadek utraty dochodu spowodowanej chorobą czy też nieszczęśliwym wypadkiem nie jest wydatkiem, który ma zagwarantować ciągłość funkcjonowania (prowadzenia) działalności gospodarczej. Taki wydatek ma charakter osobisty. Konieczność opłacania polisy z tytułu tego typu ubezpieczenia jest niezależna od tego, czy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Z założenia ubezpieczenie to ma na celu niepogorszenie sytuacji materialnej podatnika. Otrzymane odszkodowanie – w sytuacji zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem – nie będzie przychodem z działalności gospodarczej, a przedmiotowy wydatek – bezspornie poniesiony został w celu potencjalnego otrzymania takiego odszkodowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1395/14/ZK)
Bezumowne korzystanie z gruntu
Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej (na gruncie znajdują się budynki produkcyjne oraz infrastruktura kolejowa niezbędna do przywozu surowców do produkcji oraz wywozu produktów gotowych przeznaczonych do sprzedaży) mają związek z prowadzoną przez spółkę działalnością i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2015 r. (nr IBPBI/1/423-70/14/AP)
Odszkodowanie dla byłego pracownika
Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika z tytułu rozwiązania z nim umowy o pracę miało związek z uzyskanym przychodem i jako takie winno stanowić koszt uzyskania przychodów. Prawidłowe wywiązanie się spółki z umowy o pracę czy też innych wiążących ją umów z pracownikami odnośnie wypłaty wynagrodzenia czy też gwarancji zatrudnienia nie może być traktowane jako wydatek nie będący kosztem podatkowym.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2015 r. (nr IBPBI/2/423-1352/14/KP)
Realizacja programu objętego dopłatą
Pomoc finansowa otrzymywana z Agencji Rynku Rolnego dla spółdzielni dostarczającej owoce i warzywa dla uczniów szkół, z tytułu uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy o CIT spółdzielnia nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków kosztów związanych z realizacją programu pomocowego. Prawidłowym postępowaniem jest każdorazowe wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej pomocy zwolnionej z opodatkowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2015 r. (nr IPTPB3/423-361/14-4/KJ)
Studia prawnicze
Wydatki związane z nauką na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo kanoniczne stanowią koszty uzyskania przychodów w pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie działalności prawniczej w ramach kancelarii radcy prawnego. Wydatki te są niezbędnymi kosztami rozszerzenia dotychczasowego zakresu działalności, jak również są związane z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Uzyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego i posiadanie tytułu prawnika kanonicznego pozwala na rozszerzenie usług podatnika o dodatkową możliwość udzielania porad prawnych w tym zakresie i reprezentowania klientów we właściwych sądach metropolitalnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2015 r. (nr IPTPB1/415-594/14-4/MR)
Zabezpieczenie umowy-zlecenia
Kwota wpłacona zleceniodawcy przez wykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która ma zostać zwrócona po zakończeniu umowy w okresie trzech lat, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Decyduje o tym zwrotny charakter tego świadczenia. Samo zatrzymanie kwoty zabezpieczenia gwarancyjnego na okres 3 lat nie przesądza o tym, że wydatek ten staje się kosztem definitywnym, przeciwnie – w dalszym ciągu jest to kwota, która – co do zasady – ma zostać zwrócona.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1297/14/ZK)
Kurs językowy
Doradca podatkowy prowadząc działalność gospodarczą nie może w celu pozyskania klientów zagranicznych (posługujących się językiem angielskim) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatków na kurs języka angielskiego prawniczego organizowany przez szkołę języków obcych. Wydatki takie nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Koszty te służą podnoszeniu poziomu wiedzy podatnika z zakresy języka angielskiego, nie są zaś ponoszone wyłącznie w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2015 r. (nr IPTPB1/415-590/14-5/AG)
Wykreślenie hipoteki
Kwota zapłacona przez wspólnika spółki jawnej wierzycielowi hipotecznemu (np. ZUS) w celu doprowadzenia do wyrażenia przez niego zgody na wykreślenie hipoteki (po wpłacie tej określonej kwoty) nie stanowi kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku sprzedaży nieruchomości. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób szczególny określa sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, który odnosi się do wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego nie będzie także wynikać z żadnego ciążącego na podatniku zobowiązania (wynikającego z prowadzonej przez spółkę działalności), lecz z realizacji uprawnienia tego wierzyciela do zaspokojenia z nieruchomości przysługującego wobec każdego jej właściciela. Wydatkowanej przez firmę kwoty nie można uznać za poniesioną w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, bowiem spółka – jako właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką – zobowiązana będzie do zaspokojenia wierzyciela hipotecznego niezależnie od tego, czy sprzeda obciążoną nieruchomość, czy też nie.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 stycznia 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1142/14/KB)
Studia podyplomowe
Wydatki poniesione na czesne za podjęte studia podyplomowe (z zakresu czesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej) przedsiębiorca działający w branży edukacyjnej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli jest to związane z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności, a zdobyta wiedza poprzez świadczenie nowych usług bądź świadczenie usług na wyższym poziomie ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1249/14/WRz)
Odliczenie podatku od nieruchomości
Podatek od nieruchomości uiszczany przez posiadacza samoistnego nieruchomości będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na terenie tej nieruchomości. Ponoszenie tego wydatku związane jest z wykorzystywaniem nieruchomości na potrzeby tej działalności. Istnieje zatem związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku z tego tytułu a osiąganiem przychodów ze źródła przychodu – pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatek ten należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako koszt ogólny działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2015 r. (nr IPTPB1/415-562/14-4/SJ)
Zamiana nieruchomości
W wyniku dokonanej zamiany nieruchomości powstaje dochód podlegający opodatkowaniu. Dochodem tym – zgodnie z definicją zawartą w art. 30e ust. 2 ustawy o PIT – jest różnica pomiędzy przypadającym na niego przychodem określonym w art. 19 ust. 2 ustawy, czyli wartością nieruchomości zbywanej w drodze zamiany pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy. O tym, czy powstaje dochód z tytułu zamiany nieruchomości, nie decyduje to, że zamieniane nieruchomości mają taką samą wartość, lecz to, czy powstaje różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Wartość zamienianej nieruchomości nie stanowi ani kosztu odpłatnego zbycia, ani kosztu uzyskania przychodu z tytułu dokonanej zamiany nieruchomości, gdyż nie przewidują tego przepisy ustawy o PIT. Wartość zamienianej nieruchomości może stanowić koszt uzyskania przychodu jako koszt nabycia dopiero w sytuacji, gdy podatnik dokona odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w wyniku zamiany.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2015 r. (nr IBPBII/2/415-898/14/JG)
Utrzymanie stadniny koni
Wydatki związane z utrzymaniem, wytrenowaniem oraz wypromowaniem i reklamą koni stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o PIT. W przypadku przedsiębiorcy, którego jednym z przedmiotów działalności jest hodowla konii, koszty utrzymania zwierząt, zapewnienia im stajnii, wybiegu, wyżywienia, szkolenia, opieki weterynaryjnej, umożliwienie startów w zawodach, odpowiedniej tresury i jeźdźca do udziału w zawodach mogą zostać odliczone w przypadku sprzedaży koni. W przeciwnym przypadku gdy nie dojdzie do uzyskania przychodu z tytułu udostępnienia koni innym podmiotom, ani też nie dojdzie do uzyskania przychodu związanego z innym wykorzystaniem koni, powyższe wydatki poniesione wcześniej przez przedsiębiorcę pozostaną w kosztach i nie zmieni się ich kwalifikacja. Natomiast wypłata wynagrodzenia dla trenera, weterynarza oraz jeźdźca świadczących pracę dla przedsiębiorcy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej jest kosztem w momencie dokonania faktycznej wypłaty takiego wynagrodzenia.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 stycznia 2015 r. (nr IPTPB1/415-570/14-4/AP)
Studia magisterskie wspólnika
Wydatki związane ze studiami magisterskimi w trybie zaocznym wspólnika drugi wspólnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej, działalności gospodarczej stosownie do posiadanego udziału, określonego w umowie spółki. Wydatki takie mogą być kosztem, jeżeli studia prawnicze jednego ze wspólników spółki jawnej będą związane z zakresem prowadzonej w formie tej spółki działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza przez tego wspólnika będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ograniczeniu (zmniejszeniu) kosztów prowadzonej działalności bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 stycznia 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1211/14/WRz)
Wyłudzenie pieniędzy przez hakera
Samo zaistnienie straty powstałej w majątku przedsiębiorcy na skutek włamania się przez hakera na serwer chińskiego kontrahenta, co umożliwiło hakerowi przechwytywanie korespondencji e-mail oraz rozsyłanie spreparowanych wiadomości, i doprowadziło do przekazania środków pieniężnych nie do prawidłowego odbiorcy (dostawcy towaru), tylko na konto oszusta, nie spełnia łącznie wszystkich przesłanek, aby uznać ją za koszt uzyskania przychodów. Takie zdarzenie może być uznane za zdarzenie losowe, niezależne od woli podatnika, a powstała strata niewątpliwie wiąże się z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak jednym z warunków uprawniających do zaliczenia straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów jest również jej właściwe udokumentowanie. Zaistnienie szkody powinno być bowiem uprawdopodobnione przez właściwe organy ścigania (Policję, Prokuraturę), co jest jednakże możliwe dopiero po zakończeniu postępowania (w przypadku niewykrycia sprawcy dokumentem tym będzie postanowienie o umorzeniu śledztwa). Dlatego też, w sytuacji gdy postępowanie jest prowadzone przez organy ścigania i nie zostało jeszcze zakończone, strata nie będzie mogła stanowić dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2015 r. (nr IPTPB3/423-336/14-5/IR)
Strata z powodu wpłaty na konto oszusta
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę powstałą w środkach obrotowych na skutek wyłudzenia środków pieniężnych przez nieznanego sprawcę za pomocą sieci internetowej, w sytuacji gdy dysponuje protokołem szkody uzupełnionym o zawiadomienie organów ścigania o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. Koszty pośrednie dotyczą całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej i ponoszone są w celu zachowania źródła przychodów. Tego rodzaju kosztem są m.in. straty w środkach obrotowych, związane ze zdarzeniami losowymi niezależnymi od podatnika. Wydatki takie należy zatem zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jako koszty ogólne prowadzonej działalności gospodarczej, które potrącane są w dacie poniesienia. Datą poniesienia straty w środkach obrotowych, jako kosztu podatkowego, będzie data ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie dowodu jego poniesienia. Podstawą ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych będzie natomiast prawomocne orzeczenie organów ścigania (uzupełnione protokołem szkody).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2014 r. (nr IBPBI/1/415-626/14/JS)