Środki trwałe wykorzystywane w działalności sezonowo można amortyzować na dwa sposoby. W obu odpisy ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów tylko w miesiącach wykorzystywania
Prowadzę ośrodek wczasowy w górach. W marcu 2015 r. nabyłem używaną bryczkę (kilkuletnią). Będę ją wykorzystywał do organizacji przejażdżek od początku maja do połowy października. Bryczkę wprowadziłem do ewidencji środków trwałych w marcu 2015 r. Do jej amortyzacji wybrałem indywidualną stawkę (30 miesięcy). Wartość początkowa bryczki wynosi 15 000 zł. Słyszałem, że odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się według szczególnych zasad. Jakich?
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza amortyzować bryczkę stawką indywidualną. Bryczki klasyfikuje się do grupowania 75 KŚT „Tabor konny”.
Indywidualne podejście
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne m.in. dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy (art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
Środki transportu – środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 6 miesięcy (art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na podatniku. Zakładam, że w opisanym przypadku przedsiębiorca ma dowody potwierdzające, że bryczka była przed jej nabyciem wykorzystywana co najmniej przez 6 miesięcy, aby móc ustalić dla niej indywidualnie stawkę amortyzacyjną przy okresie amortyzacji wynoszącym 30 miesięcy. Roczna stawka amortyzacyjna używanej sezonowo bryczki wyniesie 40 proc. (100 proc./30 : mies. x 12 mies.).
Wpis do ewidencji
Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k ustawy o PIT. Rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) z zastrzeżeniem art. 22e ustawy o PIT. Prowadzi się zaś odpisy do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Jednak ustawodawca w sposób szczególny określił, kiedy dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo. W myśl art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania. W takim przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.
Można szybciej lub dłużej
Zatem w przypadku używanych sezonowo środków trwałych wysokość odpisu miesięcznego może zostać ustalona na dwa sposoby; przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez:
● liczbę miesięcy w sezonie (w miesiącach używania składniki majątku ulegają przyspieszonej amortyzacji, a suma odpisów w tych miesiącach jest w tym przypadku równa odpisowi rocznemu) lub
● 12 miesięcy w roku (następuje wówczas wydłużenie okresu amortyzowania).
W obu przypadkach odpisy amortyzacyjne ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów tylko w miesiącach wykorzystywania środków trwałych (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2012 r., nr ITPB3/423-173/12/PS; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2008 r., nr IPPB1/415-1188/08-2/EC; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 listopada 2007 r., nr ITPB1/415-175/07/PS).
Roczna kwota odpisu amortyzacyjnego od kilkuletniej bryczki wyniesie 6000 zł (15 000 zł x 40 proc.).
Jeżeli podatnik zdecyduje się na pierwszy sposób, tj. podzieli roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie, to miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie 1000 zł (6000 zł : 6 mies.).
W 2015 r. będzie mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik – w każdym z tych miesięcy w kwocie 1000 zł.
Natomiast jeżeli zdecyduje się na drugi sposób, tj. podzieli roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku, to miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie 500 zł (6000 zł : 12 mies.).
Wówczas w 2015 roku będzie mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień – w każdym w tych miesięcy w kwocie 500 zł.
W sytuacji gdyby podatnik nie uregulował w określonych terminach należności za nabytą bryczkę, to powinien mieć na uwadze art. 24d ustawy o PIT mówiący o obowiązku zmniejszenia kosztów podatkowych.
Podstawa prawna
Art. 22, 22a, 22d, 22g, 22h,. 22j oraz 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm).