Do jednostki budżetowej dotarła faktura za telefon i internet. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować wydatki poniesione w związku z zakupem usługi dostępu do internetu?
dr Anna Ryl specjalistka z zakresu rachunkowości i finansów publicznych / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Do końca 2014 r. zakup usług dostępu do internetu klasyfikowano w paragrafie „435 Zakup usług dostępu do sieci Internet”. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ujmowano w paragrafie „436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”. Zaś opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – w paragrafie „437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”.

Reklama
Od 1 stycznia 20015 r. nastąpiła zmiana w tym zakresie. Uchylono paragrafy „435 Zakup usług dostępu do sieci Internet” i „437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”. Paragraf 436 wraz z dodanymi objaśnieniami otrzymał nowe brzmienie. Dlatego obecnie wszelkie opłaty ponoszone w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym również dostępu do sieci Internet, należy klasyfikować w paragrafie 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, paragraf 436 obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.
WAŻNE
Od 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych z tytułu zakupu usług dostępu do internetu i w związku z tym obecnie należy je klasyfikować w paragrafie 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).