Pracuję w samorządowej jednostce budżetowej. W tym roku po raz pierwszy w planie finansowym otrzymaliśmy zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, polegającej na modernizacji części budynku stanowiącego naszą siedzibę. W związku z tym mam pytanie dotyczące księgowania operacji gospodarczych z tym związanych, począwszy od momentu otrzymania środków na realizację przedmiotowej inwestycji, aż do momentu oddania do użytkowania zmodernizowanej części budynku oraz jej rozliczenia.
Dziennik Gazeta Prawna
Elżbieta Gaździk główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej / Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza załącznika nr 3, który określa zasady ujmowania określonych operacji gospodarczych na poszczególnych kontach księgowych.
Zgodnie z powołanym załącznikiem podstawowym kontem, na którym dokonuje się ewidencji nakładów poniesionych na modernizację, jest konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Po stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji, zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,
2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych przez kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,
3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.
Natomiast po stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w tym w szczególności:
1) środków trwałych,
2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.
Uwzględniając powyższe, operacje związane z realizacją nakładów inwestycyjnych od momentu ich poniesienia aż do momentu oddania do użytkowania i rozliczenia powinny przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.
Trzeba pamiętać, że zastosowanie odpowiedniego konta rozrachunkowego zależy od ustaleń wynikających z polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce.
Schemat
Objaśnienia do schematu:
1. PK - zaksięgowanie zaangażowania wydatków – na podstawie zawartej umowy o wykonanie prac modernizacyjnych (księgowanie na koncie pozabilansowym): strona Ma konta 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.
2. FK - faktury za roboty związane z modernizacją części budynku jednostki: strona Wn konta 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje), strona Ma konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami lub 240 Pozostałe rozrachunki.
3. WB - wpływ na rachunek jednostki środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych określonych fakturą: strona Wn konta 130 Rachunek bieżący jednostki (analityka: rozliczenia z budżetem), strona Ma konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych (analityka: wydatki majątkowe).
4. WB - zapłata za fakturę za prace modernizacyjne zrealizowane w części budynku jednostki: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami lub 240 Pozostałe rozrachunki, strona Ma konta 130 - Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 6050).
4a. PK - równoległe księgowanie w momencie zapłaty faktury: strona Wn konta 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje, strona Ma konta 800 – Fundusz jednostki.
5. PK - przeksięgowanie zrealizowanych wydatków na podstawie sprawozdania RB 28S: strona Wn konta 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych, strona Ma konta 800 – Fundusz jednostki.
6. PK - przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810: strona Wn konta 800 – Fundusz jednostki, strona Ma konta 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje.
7. PK - zwiększenie wartości środka trwałego na skutek jego ulepszenia wynikającego ze zrealizowanych robót związanych z modernizacją części budynku: strona Wn konta 011 – Środki trwałe (w analityce: budynki), strona Ma konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje).
8. PK - równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku (księgowanie w końcu roku): strona Wn konta 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.
Podstawa prawna
Art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).