Jeśli podatnik jest reprezentowany w postępowaniu wymiarowym przez pełnomocnika, to właśnie jemu należy doręczyć postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. Tak orzekł NSA
Sąd wyjaśnił jednak, że doręczenie postanowienia podatnikowi – mimo że wadliwe – może być skuteczne. Tak będzie w sytuacji, gdy podatnik przekaże je następnie pełnomocnikowi, a ten, w ustawowym terminie 14 dni złoży na nie zażalenie.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zalegał na 3 mln zł z tytułu VAT i przez niemal 5 lat nie zapłacił ani złotówki. Gdy do przedawnienia zobowiązania zostały już tylko trzy miesiące, naczelnik urzędu skarbowego nadał decyzji wymiarowej rygor natychmiastowej wykonalności. Miał bowiem poważne obawy, że podatnik nie zapłaci zobowiązania, zanim się ono przedawni. Tym bardziej że toczyła się już wobec niego egzekucja z trzech innych tytułów. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności organ doręczył podatnikowi.
Mężczyzna odebrał list i przekazał go swojemu pełnomocnikowi. Ten w ciągu 14 dni złożył zażalenie. Twierdził, że zostało ono wadliwie doręczone i jako takie nie może wywoływać skutków prawnych. Pełnomocnik twierdził, że postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności jest kontynuacją postępowania wymiarowego i nikt inny, jak tylko on, powinien otrzymać postanowienie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie nie zgodził się z pełnomocnikiem. Wyjaśnił, że oba postępowania – wymiarowe i w sprawie nadania rygoru – są od siebie niezależne. Wskazał, że pełnomocnik był umocowany do reprezentowania podatnika jedynie w sprawie wymiaru VAT. Nie oznacza to, że jego pełnomocnictwo rozciąga się także na postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności – stwierdził dyrektor izby.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie był tego samego zdania. Wyjaśnił, że pełnomocnik musiałby złożyć kolejne pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika w tej sprawie i nie może powoływać się na upoważnienie udzielone w sprawie wymiarowej.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że uzasadnienie sądu I instancji było błędne, ale sam jego wyrok odpowiada prawu. Pełnomocnictwo zostało bowiem skutecznie doręczone, mimo wadliwości tego doręczenia – uznał sąd kasacyjny.
Sędzia Arkadiusz Cudak zwrócił uwagę, że pełnomocnik, po przekazaniu mu listu przez podatnika, skorzystał z przysługujących mu środków i wniósł zażalenie na postępowanie.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sąd pierwszej instancji nie ma natomiast racji w kwestii odrębności obu postępowań. – W orzecznictwie już od dłuższego czasu obowiązuje pogląd, że postępowanie w sprawie nadania rygoru jest kontynuacją postępowania wymiarowego – tłumaczył sędzia Cudak. W związku z tym – zdaniem NSA – postanowienie powinno być przekazywane pełnomocnikowi, jeśli podatnik działał wcześniej za jego pośrednictwem.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 lutego 2015 r., sygn. akt I FSK 1776/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia