Właścicielowi biura architektonicznego przysługuje prawo do niższej stawki podatku, nawet gdy wykonuje on projekt przy pomocy pracowników – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadząc pracownię architektoniczną, zatrudnia na podstawie umowy o pracę pięciu architektów oraz współpracuje z zewnętrznymi podwykonawcami. Spór dotyczył stawki VAT od usługi polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego i przekazaniu praw autorskich do niego. Projekt miał być wykonany przez podatnika, pracowników oraz zewnętrznych podwykonawców.
Podatnik powoływał się na art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku art. 146a pkt 2 i z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, są objęte stawką 8 proc. VAT. Podatnik uważał, że dotyczy to także usług architektonicznych, bo projekt architektoniczny to również utwór.
Podatnik podkreślał, że jest twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zgodnie z zawartą umową przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanego projektu.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że usługa powinna być opodatkowana w wysokości 23 proc. VAT, bo nie można w pełni uznać podatnika za twórcę projektu. Zatrudniając pracowników, stał się on bowiem pracodawcą. Wprawdzie przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez pracowników (zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lecz nie przysługują mu autorskie prawa osobiste, w tym w szczególności prawo do autorstwa utworu – stwierdził organ.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Stwierdził, że organ podatkowy nie wziął pod uwagę art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na jego podstawie podatnik także będzie współautorem projektu stworzonego przez siebie oraz przez pracowników. Każdy z nich będzie twórcą utworu w częściach równych – orzekł WSA.
Zdaniem sądu skoro projekt ma zostać wykonany między innymi przez podatnika, a nie tylko przez pracowników, to wykluczenie go z grona twórców było nieprawidłowe.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 12 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2198/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia