Zawarta poza Polską umowa cesji zagranicznej wierzytelności nie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to polska spółka, która planowała kupić wierzytelność. Pierwotnie wierzycielem była spółka austriacka, potem doszło do zmiany wierzycieli i teraz są nimi spółki z Luksemburga, Cypru, Austrii i Szwajcarii.
Do cesji wierzytelności (na podstawie umowy sprzedaży) miałoby dojść poza terytorium Polski. Polska spółka chciała się upewnić, że nie będzie musiała zapłacić od tego PCC.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że co do zasady umowa cesji wierzytelności podlega opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek płaci kupujący (art. 4 pkt 1 tej ustawy). Muszą być jednak spełnione ustawowe warunki.
Kluczowe – jak podkreślił – jest określenie miejsca wykonywania prawa majątkowego. Wyjaśnił, że w przypadku sprzedaży wierzytelności należy przyjąć miejsce określone w umowie, z której wynika nabywana wierzytelność, lub ustalić je zgodnie z prawem, któremu ona podlega.
Dlatego – jak stwierdził dyrektor KIS – prawa majątkowe będące przedmiotem umowy sprzedaży muszą być wykonywane na terytorium Polski, aby można było mówić o PCC.
Skoro w tej sprawie prawa majątkowe będące przedmiotem umowy cesji (czyli wierzytelności) przysługiwały pierwotnie spółce austriackiej, to były one wykonywane poza terytorium Polski. Z tego powodu umowa cesji nie będzie podlegać PCC – stwierdził organ.
Dodał natomiast, że nie ma znaczenia to, gdzie umowa została zawarta i gdzie mieszkają (mają siedzibę) strony umowy. Wyjaśnił, że umowa sprzedaży podlega PCC również wtedy, gdy prawo majątkowe będące przedmiotem sprzedaży jest wykonywane za granicą – pod warunkiem jednak, że kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski oraz czynność została dokonana na tym terytorium. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.182.2022.1.MM