Zasady obliczania terminów płatności podatków i składania deklaracji nie zmieniły się, z wyjątkiem deklaracji VAT w procedurze MOSS – potwierdziło Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Wątpliwość powstała w związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 r. art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej. Nowe brzmienie przepisu nadała ustawa nowelizująca z 25 lipca 2014 r. ustawy (Dz.U. poz. 1171). Jako zasadę generalną zachowano, że „za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy”, z zastrzeżeniem: „chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej”.
Z komunikatu MF wynika, że aktualnie wyjątek jest tylko jeden. Dotyczy on deklaracji VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE – składanych w procedurze MOSS.
W tym wypadku należy przekazywać deklaracje za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.