Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. Osoba ta zamierza wnieść do spółki aportem samochód, który jest przez nią amortyzowany w ramach działalności gospodarczej. Wartość tego auta to 40 tys. zł, przy czym 35 tys. zł spółka z o.o. przekaże na kapitał zapasowy, a 5000 zł przekaże na kapitał zakładowy. Czy w tej sytuacji u osoby fizycznej powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?
Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT do przychodów tych zalicza się m.in. wartość wkładu niepieniężnego (określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego) wniesionego do spółki (w rozumieniu wskazanym w art. 5a pkt 28 ustawy o PIT), w tym do spółki z o.o. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji u osoby fizycznej powstanie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód w wysokości wartości przedmiotowego samochodu określonego w umowie o wniesienie aportu lub w wysokości wartości rynkowej tego samochodu (zależnie od tego, która z tych wartości będzie wyższa). Kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość początkowa przedmiotowego samochodu pomniejszona o dokonane od niego odpisy amortyzacyjne (art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o PIT). Dochód stanowiący różnicę między tym przychodem a kosztem podlegać będzie opodatkowaniu 19-procentowym podatkiem dochodowym w ramach zeznania PIT-38 (art. 30b ust. 1 w zw. z art. 30b ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT).