Od 1 stycznia obowiązek ten obejmie np. doradców podatkowych, prawników, warsztaty samochodowe, lekarzy, kosmetyczki, fryzjerów. I to bez przekroczenia wynoszącego 20 000 zł limitu sprzedaży.
Z nowym rokiem wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określać ono będzie zakres zwolnień obowiązujący w latach 2015 i 2016.
Tak jak dwa lata temu (gdy wchodziło w życie obowiązujące do końca 2014 roku rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania), tak i tym razem zakres zwolnień zostanie ograniczony. To dla części podatników zła wiadomość. Jednak jest i dobra. 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostaną również korzystne zmiany w przepisach określających zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne oraz prawne podlegające amortyzacji

Od dawna dużą uciążliwość dla podatników stanowi fakt, że sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania, a wartość takiej sprzedaży jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do korzystania ze zwolnienia ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W efekcie podatnicy, którzy używają kas rejestrujących, muszą ewidencjonować sprzedaż osobom prywatnym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za pomocą kas, a podatnicy zwolnieni z tego obowiązku, dokonując takiej sprzedaży, mogą utracić prawo do zwolnienia z ewidencjonowania.
1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostaną w tym zakresie zmiany. Przede wszystkim dodany zostanie przepis zwalniający z obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (zob. par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Warunkiem zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania będzie udokumentowanie tych czynności w całości fakturami (zob. par. 2 ust. 2 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). [przykład 1]
PRZYKŁAD 1
Firmowy samochód
W maju 2014 roku podatnik ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas rejestrujących sprzedał osobie prywatnej zaliczony do środków trwałych samochód. Podatnik miał obowiązek zaewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy. Inaczej będzie w przypadku sprzedaży osobie prywatnej samochodu w maju 2015 r. Dzięki nowemu zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podatnik nie będzie musiał dokumentować takiej sprzedaży paragonem, o ile udokumentuje dostawę samochodu fakturą.
Co więcej, 1 stycznia 2015 r. dodany zostanie przepis wyłączający konieczność uwzględniania obrotu z tytułu sprzedaży, o której mowa (tj. z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, które są w całości udokumentowane fakturami), przy ustalaniu prawa do korzystania ze zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania (zob. par. 3 ust. 4 w zw. z poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).
Zmiana ta spowoduje, że od przyszłego roku sprzedaż podlegającego amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej za kwotę przekraczającą 20 000 zł netto nie będzie skutkować utratą prawa do korzystania ze zwolnienia ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. [przykład 2]
PRZYKŁAD 2
Sprzedaż ponad limit
W marcu 2015 r. podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania (ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20 000 zł) sprzeda osobie prywatnej za 32 000 zł zaliczony do środków trwałych samochód. Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2014 roku sprzedaż taka spowodowałaby, że z początkiem czerwca 2015 r. podatnik utraci prawo do korzystania ze wskazanego zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania (ze względu na przekroczenie przez kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych limitu 20 000 zł). Dzięki zmianie przepisów wartości sprzedaży samochodu podatnik nie będzie musiał uwzględnić przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia, (o ile w całości udokumentuje dostawę samochodu fakturą) a w konsekwencji podatnik zachowa prawo do korzystania z niego.
Dostawa nieruchomości
Nie tylko obrót z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, nie będzie w przyszłym roku uwzględniany przy ustalaniu prawa do zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania. Podobnie będzie w przypadku obrotu z tytułu dostaw nieruchomości (zob. par. 3 ust. 4 w zw. z poz. 36 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).
Zatem od 1 stycznia 2015 r. obrót z tytułu dostaw na rzecz osób prywatnych nieruchomości nie będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania (w szczególności przy ustalaniu prawa do zwolnień ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych) niezależnie od tego, czy nieruchomości te stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podatników, czy też nie. [przykład 3]
PROBLEM 3
Stare i nowe regulacje
W maju 2014 r. podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania (ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20 000 zł) kupił garaż. Nie zaliczył go jednak do środków trwałych, gdyż zamierzał z niego korzystać przez niecały rok.
Na początku lutego 2015 r. podatnik sprzeda przedmiotowy garaż osobie prywatnej za 25 000 zł. Obrotu z tego tytułu nie będzie musiał uwzględniać przy ustalaniu prawa do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu. Inaczej byłoby na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2014 roku – sprzedaż garażu spowodowałaby, że z początkiem maja 2015 r. podatnik utraciłby prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych.
Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania
Powyżej wskazane zmiany będą dla podatników korzystne. Pozostałe wprowadzane zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania będą już niekorzystne. Dotyczy to zwłaszcza rozszerzenia katalogu czynności, które nie korzystają ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, a więc które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.
Obecnie istnieje 14 kategorii towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania oraz dwie kategorie usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Z początkiem 2015 roku – jak wynika z par. 4 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania – katalog ten zostanie rozszerzony o dwie kategorie towarów (a precyzyjniej – jedna kategoria towarów zostanie dodana, a jedna rozszerzona) oraz dziewięć kategorii usług. [przykład 4]
PRZYKŁAD 4
Czyste płyty CD i DVD
Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania (ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20 000 zł) prowadzi serwis komputerowy. Ponieważ klienci dość często wyrażali zainteresowanie kupnem czystych płyt CD oraz DVD, podatnik rozpoczął ich sprzedaż. Od 1 stycznia 2015 r. płyty takie należeć będą do towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Powoduje to, że jeżeli podatnik nie zaprzestanie ich sprzedaży (przynajmniej osobom prywatnym) na początku 2015 roku, będzie musiał zainstalować kasę rejestrującą.
Podobnie jak obecnie, także od 1 stycznia 2015 r. obowiązek ewidencjonowania części wymienionych towarów (pkt 2–12 w tabeli) nie będzie dotyczyć dostaw dokonywanych przez podatników na rzecz ich pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali (zob. par. 4 pkt 1 w zw. z poz. 35 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Nowością będzie natomiast podobny przepis dotyczący usług (wszystkich spośród objętych, co do zasady, bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania) świadczonych przez podatników na rzecz ich pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Przepis ten będzie miał jednak zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy podatnik (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa), działając we własnym imieniu, ale na rzecz pracownika (członka spółdzielni, właściciela lokalu), bierze udział w świadczeniu usług (zob. par. 4 pkt 2 w zw. z poz. 35 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT). [przykład 5]
PRZYKŁAD 5
Abonamenty medyczne od szefa
Pracodawca kupuje we własnym imieniu i odsprzedaje pracownikom abonamenty medyczne. W 2014 roku sprzedaż taka jest zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Podobnie będzie w latach 2015–2016 (mimo że od 1 stycznia 2015 r. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów należą do usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania).
Ponadto dwa wyjątki dotyczyć będą usług związanych z wyżywieniem. Z par. 4 pkt 2 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wynika, że nie podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania:
1) usługi związane z wyżywieniem świadczone na pokładach samolotów, oraz
2) usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (czyli w szkołach, przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. [przykład 6]
PRZYKŁAD 6
Szkolna stołówka
W ramach szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzystają wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły (osoby z zewnątrz nie mają możliwości korzystania z niej). Sprzedaż prowadzona przez szkolną stołówkę będzie w tej sytuacji w latach 2015–2016 zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania (na podstawie par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 omawianego rozporządzenia) mimo objęcia większości usług związanych z wyżywieniem bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania.
Usługi świadczone w niewielkim wymiarze
Jednym ze zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania jest obecnie zwolnienie obejmujące świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 (w przypadku podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług na rzecz osób prywatnych w 2014 roku, limity są nieco inne).
Zwolnienie to zostanie zlikwidowane. Z uzasadnienia projektu omawianego rozporządzenia wynika, że jest to spowodowane uznaniem, iż w przypadku podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób prywatnych na niewielką skalę wystarczające jest istnienie zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz tych osób (zwolnienia te wynikają z przepisów par. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). [przykład 7]
PRZYKŁAD 7
Mało klientów
Osoba fizyczna prowadzi firmę budowlaną. Usługi świadczy głównie dla firm. Zdarza się jednak, że czasem wykona usługę budowlaną dla osoby prywatnej. W 2014 roku takich usług wykonanych dla osób prywatnych było 8, a ich łączna wartość wyniosła 26 000 zł. Wszystkie zostały przez podatnika udokumentowane fakturami.
Gdyby w 2015 roku nadal obowiązywały obecne przepisy, świadczenie przez podatnika usług na rzecz osób prywatnych byłoby zwolnione z obowiązku ewidencjonowania jako świadczenie usług w niewielkim wymiarze (pod warunkiem dokumentowania tych usług fakturami). Likwidacja wskazanego zwolnienia spowodowała jednak, że w 2015 roku podatnik ten obowiązany jest co do zasady ewidencjonować świadczenie usług na rzecz osób prywatnych (nie jest bowiem zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych).
Dodać jednak należy, że zachowane zostało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Powoduje to, że podatnicy, którzy utracili możliwość korzystania ze zlikwidowanego zwolnienia, mogą nadal nie być obowiązani do ewidencjonowania świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rezygnując z przyjmowania zapłaty w gotówce (i dopilnowując, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła). [przykład 8]
PRZYKŁAD 8
Wpłata na rachunek
Wróćmy do przykładu 7. Podatnik, o którym w nim mowa, może w prosty sposób wyłączyć konieczność instalacji kasy rejestrującej. Wystarczy, że zrezygnuje z przyjmowania zapłaty od osób fizycznych w gotówce (wszelkie płatności przyjmować będzie od tych osób za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) oraz będzie prowadzić ewidencję i gromadzić dowody zapłaty w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, jakich konkretnie czynności dotyczą otrzymywane wpłaty.
Przepisy przejściowe
W nowym rozporządzeniu znalazło się miejsce na wiele przepisów przejściowych, które zawierają par. 8 i 9.
Z przepisów tych wynika, między innymi, że w przypadku podatników, którzy:
1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r.,
2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie par. 2 i 3 obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania,
– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc 1 marca 2015 r. (zob. par. 8 ust. 2 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). [przykład 9]
PRZYKŁAD 9
Po dwóch miesiącach
Wróćmy do firmy z poprzednich przykładów, która w 2014 roku wykonała 8 usług dla osób prywatnych na łączną kwotę 26 000 zł (i wszystkie te usługi udokumentowała fakturami). W świetle przepisów przejściowych firma ta utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi świadczone w niewielkich ilościach nie 1 stycznia 2015 r., lecz dopiero 1 marca 2015 r.
Ponadto par. 9 omawianego rozporządzenia przewiduje wiele przepisów przejściowych nawiązujących do faktu rozszerzenia katalogu czynności podlegających opodatkowaniu o 9 kategorii usług (dalej: nowe usługi, tj. objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania).
Przepisy te podzielić można na dwie grupy. Do pierwszej należą regulacje dotyczące podatników, którzy rozpoczną 2015 rok jako podatnicy zwolnieni podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu zrealizowanego na rzecz osób prywatnych w 2014 roku. Jeżeli podatnicy tacy:
1) będą po 31 grudnia 2014 r. kontynuować świadczenie nowych usług, tj. objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania – świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do 28 lutego 2015 r.; z kolei 1 marca 2015 r. podatnicy tacy przestaną również być zwolnieni podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (zob. par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania); [przykład 10]
2) zaprzestali przed 1 stycznia 2015 r. świadczenia nowych usług, tj. objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, a następnie, po 1 stycznia 2015 r., będą świadczyć te usługi – świadczenie tych usług będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (zob. par. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania); [przykład 11]
3) rozpoczną po 31 grudnia 2014 r. świadczenie nowych usług, tj. objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania – świadczenie tych usług będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (zob. par. 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). [przykład 12]
PRZYKŁAD 10
Kasa u doradcy podatkowego...
Doradca podatkowy korzystał w 2014 roku ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. Kwota tego obrotu w 2014 roku nie przekroczyła 20 000 zł i podatnik w 2015 roku będzie kontynuował świadczenie usług doradztwa podatkowego. Dopiero od 1 marca 2015 r. usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podatnika, o którym mowa, podlegać będą bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Także 1 marca 2015 r. doradca podatkowy utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (nawet jeżeli kwota takiego obrotu do tego dnia nie przekroczy 20 000 zł).
PRZYKŁAD 11
...w biurze rachunkowym...
Podatnik prowadzi biuro rachunkowe. Swoje usługi w niewielkim tylko stopniu świadczy na rzecz osób prywatnych i w związku z tym korzysta ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz tych osób. Podatnik posiada uprawnienia doradcy podatkowego i w przeszłości (do 2013 roku) świadczył usługi doradztwa podatkowego, w tym na rzecz osób prywatnych. W 2013 roku zaprzestał jednak świadczenia tych usług.
Załóżmy, że w kwietniu 2015 r. podatnik ponownie rozpocznie świadczenie usług doradztwa podatkowego, w tym na rzecz osób prywatnych. W tej sytuacji świadczone usługi doradztwa podatkowego przestaną być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania z początkiem lipca 2015 r. (chyba że wcześniej kwota obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych w 2015 roku przekroczy u podatnika limit 20 000 zł).
PRZYKŁAD 12
...i u kosmetyczki
Podatniczka korzystająca ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych rozszerzy w marcu 2015 r. zakres prowadzonej działalności o świadczenie usług kosmetycznych. Świadczenie tych usług na rzecz osób prywatnych przestanie być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania z początkiem czerwca 2015 r. (chyba że wcześniej kwota obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych w 2015 roku przekroczy u podatniczki limit 20 000 zł).
Do drugiej grupy należą przepisy pozostałe. Wynika z nich, że:
1) wskazane powyżej przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, za które zapłata otrzymywana jest w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zob. par. 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania); [przykład 13]
2) w przypadku podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług objętych z początkiem 2015 roku obowiązkiem bezwzględnego ewidencjonowania, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób prywatnych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę (zob. par. 9 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). [przykład 14]
PRZYKŁAD 13
Porady prawne online
Podatnik świadczy – częściowo dla firm, częściowo dla osób prywatnych – usługi udzielania porad prawnych online. Obecnie nie ewidencjonuje on świadczenia tych usług na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej, gdyż są one w całości opłacane na rachunek bankowy podatnika. Ewidencjonowanie świadczenia takich usług za pomocą kasy rejestrującej podatnik będzie musiał rozpocząć 1 marca 2015 r. (na podstawie par. 9 ust. 5 w zw. z par. 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).
PRZYKŁAD 14
Dla firm i osób prywatnych
Radca prawny obecnie świadczy usługi prawnicze wyłącznie dla firm. W maju 2014 r. rozpocznie on świadczenie usług prawniczych także dla osób prywatnych. W tej sytuacji świadczenie przez radcę prawnego usług prawniczych na rzecz osób prywatnych przestanie być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania z początkiem sierpnia 2015 r.
Zwrócić należy uwagę, że żaden przepis przejściowy nie dotyczy nowych kategorii towarów podlegających od 1 stycznia 2015 r. bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, tj. niezapisanych nośników danych oraz perfum i wód toaletowych. Powoduje to, że podatnicy dokonujący dostaw niezapisanych nośników danych, perfum oraz wód toaletowych zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej muszą już pierwszą dokonaną po 31 grudnia 2014 r. sprzedaż tych towarów dokonaną na rzecz osoby prywatnej, a nawet pierwszą otrzymaną od osoby prywatnej wpłatę na poczet ich zamówienia. Z tego względu wskazane jest, aby podatnicy, o których mowa, kasy rejestrujące zainstalowali u siebie jeszcze przed końcem 2014 roku. [przykład 15]
PRZYKŁAD 15
Sprzedaż perfum
Podatnik prowadzi sklep internetowy z perfumami oraz wodami toaletowymi. Jego klientami są przede wszystkim osoby prywatne. Obecnie podatnik ten nie ewidencjonuje sprzedaży perfum oraz wód toaletowych za pomocą kasy rejestrującej, gdyż korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego dostawy towarów w systemie wysyłkowym, za które zapłata dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Podatnik ten 1 stycznia 2015 r. (a więc w Nowy Rok) otrzyma wpłatę za zamówione przez klienta perfumy. Już tę wpłatę jest obowiązany zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Wskazane jest w związku z tym, aby podatnik kasę rejestrującą zainstalował u siebie jeszcze w 2014 roku.
Towary i usługi objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencji

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).