Co prawda dokumenty pochodzące z Elektronicznego Systemu Nadawcy, opatrzone statusem „doręczenie”, „przesyłka dotarła do kraju przeznaczenia”, „przesyłka wysłana z Polski”, nie są wymienione wprost w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, ale potwierdzają wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej – przyznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tym samym uznał, że będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy. Przepis ten uzależnia zastosowanie stawki 0 proc. VAT od otrzymania przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE. W art. 41 ust. 6a wymienione zostały przykładowe takie dowody. Nie ma wśród nich potwierdzenia z Elektronicznego Systemu Nadawcy, o który spytała spółka.
Dyrektor KIS potwierdził jednak, że akceptowany będzie dokument wygenerowany z tego systemu, zawierający komunikat: „doręczenie”. Może to być także komunikat: „przesyłka dotarła do kraju przeznaczenia” lub „przesyłka wysłana z Polski”, pod warunkiem że eksporter będzie posiadał odpowiedzi potwierdzające doręczenie przesyłki do adresata wraz ze wskazaniem daty doręczenia.
Nie liczy się formalizm
Dyrektor KIS przywołał wyroki, w których Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli wywóz poza UE zostanie wykazany innymi dowodami, w tym zostanie bezspornie ustalony w ramach toczącego się postępowania podatkowego, to organy podatkowe nie mogą tego pominąć i zastosować stawki jak dla obrotu krajowego. Przykładem orzeczenia: z 21 lipca 2020 r. (sygn. akt I FSK 2005/17), z 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 825/17), z 10 września 2014 r. (sygn. akt I FSK 1304/13), z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 828/12).
W wyroku z 21 lipca 2020 r. NSA stwierdził, że „kluczowy jest fakt wywozu poza terytorium UE (przesłanka materialna), a nie zgromadzenie określonych dokumentów w konkretnej procedurze (przesłanka formalna). W konsekwencji nie można odmówić podatnikowi prawa do zastosowania stawki 0 proc. VAT wyłącznie na tej podstawie, że nie posiada on określonego dokumentu potwierdzającego eksport towarów poza UE, jeśli eksport ten faktycznie nastąpił, która to okoliczność, jak wskazano wyżej, nie była przez organy kwestionowana”.
Tym samym NSA nawiązał do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 marca 2019 r. (w sprawie C-275/18).
Wysyłka również z 0-proc. VAT
Dyrektor KIS potwierdził również, że w razie wysłania towaru – w ramach eksportu – za pośrednictwem firmy kurierskiej spółka ma prawo zastosować stawkę 0 proc. VAT do całej wartości dostawy, obejmującej także koszt wysyłki.
Przypomniał, że zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje także koszty dodatkowe, takie jak: prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
Tak więc podstawą opodatkowania będzie łączna wartość dostawy towaru wraz z kosztami wysyłki (w tym pakowania i transportu) – wyjaśnił organ.
Spółka będzie zatem mogła zastosować stawkę 0 proc. VAT do wartości całej transakcji związanej z eksportem towaru – po spełnieniu pozostałych przesłanek wymaganych ustawą. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.9.2022.1.JSZ