Świadczenia mieszkaniowe dla mundurowych, wypłacone z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, są zwolnione z PIT – orzekł NSA.
Spór o opodatkowanie takich świadczeń nadal nie cichnie, mimo że dotyczy wypłat sprzed 2012 r. Dopiero od 2012 r. minister finansów zaniechał poboru podatku w takich wypadkach, a problem ostatecznie rozwiązała nowelizacja ustawy o PIT (Dz.U. poz 1328), która od 4 października 2014 r. zwolniła takie wypłaty z daniny.
W lipcu br. NSA orzekł, że takie świadczenia były do 2012 r. opodatkowane (sygn. akt II FSK 1066/14).
Inny wniosek płynie z wyroku z 17 października 2014 r. Spór dotyczył art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT, który zwalnia z podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli dostały one środki na ten cel z budżetu państwa.
Organy podatkowe twierdziły, że przepis ten obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymane przez przedsiębiorców, a nie przez żołnierzy. Powoływały się na uzasadnienie projektu zmiany ustawy o PIT , z którego wynikało, że celem wprowadzenia tego przepisu było ujednolicenie zasad opodatkowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Podkreślały też, że zwolnienia dla żołnierzy zostały przewidziane w całkiem innych przepisach – w art. 21 ust. 1 pkt 49 i w art. 52c ust. 1 i 2 ustawy o CIT. Skoro więc ustawodawca przewidział je w odrębnych regulacjach, to wykluczone jest stosowanie w odniesieniu do żołnierzy także art. 21 ust. 1 pkt 47c.
Inaczej orzekł jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Stwierdził, że art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT jest jednoznaczny i bynajmniej nie wynika z niego, by miał dotyczyć tylko przedsiębiorców.
Podobnie orzekł NSA. Nie zgodził się z organami podatkowymi, że ustawa o PIT zawiera zamknięty katalog zwolnień podatkowych dla żołnierzy i że wyklucza to możliwość zastosowania innych regulacji. W ocenie NSA art. 21 ust. 1 pkt 49 oraz pkt 47c uzupełniają się, a nie wykluczają. Ponadto z art. 21 ust. 1 pkt 47c nie wynika, aby był on skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Nie zmienia tego treść uzasadnienia nowelizacji ustawy o PIT, bo nie jest ono źródłem prawa – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 października 2014 r., sygn. akt II FSK 3230/13.