Podatnik, który otrzymał przed 2012 r. świadczenie mieszkaniowe z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, miał prawo do zwolnienia z PIT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem zaprezentowanym m.in. przez NSA w wyroku z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt II FSK1066/14).
Reklama
Wyrok WSA pokazuje, że linia orzecznicza w tej sprawie jest bardzo niejednolita. Obecnie żołnierze, którzy starają się o prawo do zwolnienia z PIT, nie mają pewności, jakiego werdyktu mogą się spodziewać.

Reklama
„Ta sprawa chyba nie znajdzie końca. W urzędzie skarbowym czekają tylko, aż minie 5-letni okres składania korekt” – napisała do DGP czytelniczka. „Sytuacja wygląda tak, że niektóre urzędy zwracają, inne też, ale za jakiś czas chcą pieniądze z powrotem, a inne piszą decyzje odmowne” – tłumaczy.
„Żołnierz, zanim obroni ojczyznę musi się obronić przed najgorszym wrogiem w państwie – fiskusem” – skomentowała czytelniczka.
Uzasadnienie to nie prawo
Chodziło o podatnika, który 26 listopada 2013 r. wystąpił do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w PIT za 2010 r. We wniosku wyjaśnił, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nienależnie pobrała zaliczki na podatek od wypłaconego świadczenia pieniężnego. Twierdził, że nie podlegały one daninie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku kwoty otrzymane z agencji rządowych lub wykonawczych, jeżeli one same dostały na ten cel środki z budżetu państwa.
Urząd odmówił jednak stwierdzenia nadpłaty. Przypomniał, że zwolnienie, na które powoływał się podatnik, wprowadziła nowelizacja z 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1182). Jej uzasadnienie wskazywało, że preferencje zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 47c są związane z pakietem „Przede wszystkim przedsiębiorczość” i mają dotyczyć wyłącznie świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Tego samego zdania była izba skarbowa, do której trafiło odwołanie podatnika. Podkreśliła, że jej stanowisko podzielają także sądy administracyjne, m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt I SA/Łd 1465/12, nieprawomocny).
Z podatnikiem zgodził się jednak WSA w Gdańsku. Stwierdził, że uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a organy podatkowe mogą określać prawa i obowiązki podatników tylko na podstawie ustawy. Zobowiązuje ich do tego art. 217 konstytucji.
Fiskus mógłby odwoływać się do uzasadnienia tylko wtedy, gdyby przepis ustawy był nieczytelny – dodał WSA.
Stwierdził, że w tej sprawie jest on jasny i mówi o preferencji dla wszystkich kwot otrzymanych od agencji rządowych i wykonawczych, a finansowanych z budżetu państwa. Skoro wszystkie te warunki były spełnione, to podatnik ma prawo do zwolnienia, a w konsekwencji do zwrotu nadpłaty – orzekł WSA. Wyrok nie jest prawomocny.
Dwie linie orzecznicze
Nie wszystkie sądy administracyjne orzekają w ten sposób. Część z nich zgadza się z fiskusem i uważa, że żołnierze powinni płacić PIT od świadczeń otrzymanych przed 2012 r. (po tej dacie minister finansów zaniechał w rozporządzeniu poboru podatku).
Stanowisko organów podatkowych podzielił do tej pory m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), oraz WSA w Łodzi w orzeczeniu z 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt I SA/Łd 1465/12).
Fiskus jest konsekwentny w swoim stanowisku, na co wskazują również tegoroczne interpretacje indywidualne, m.in. dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 kwietnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-14/14/BJ) oraz dyrektora IS w Poznaniu z 11 kwietnia 2014 r. (nr ILPB2/415-76/14-2/WS).
Wiele sądów administracyjnych staje jednak po stronie żołnierzy. Przykładem są dwa orzeczenia NSA z 15 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2625/13 i II FSK 2626/13) oraz wiele wyroków sądów wojewódzkich, m.in. WSA w Warszawie z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 486/14), w Bydgoszczy z 14 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 426/14) oraz we Wrocławiu z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 520/13).
Zmiana już niedługo
Spory powinna zakończyć nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych podpisana 16 września 2014 r. przez prezydenta. Znalazł się w niej art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. b, który ma wprost zwalniać świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy z podatku. Sporny art. 21 ust. 1 pkt 47c zostanie uchylony. Zmiany mają obowiązywać od początku 2015 r.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 719/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia