Przekazywanie wygranych nie jest elementem kompleksowej usługi marketingowej. Jest dostawą, która podlega odrębnemu opodatkowaniu – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała się zająć zorganizowaniem radiowych konkursów i loterii. Ich formalnym organizatorem miała być rozgłośnia, natomiast spółka miała przejąć obowiązki organizacyjno-logistyczne oraz związane z promocją.
Uważała, że nie będzie płacić VAT od przekazania nagród, bo nie należy tego traktować jako odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu, tylko jako część usługi kompleksowej. Twierdziła, że świadczy jedną usługę – marketingową o charakterze złożonym.
Nie zgodził się z tym dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej podlega opodatkowaniu. Zdaniem organu przedmiotem czynności wykonywanych przez spółkę są dwa różne świadczenia: usługa o charakterze marketingowym i promocyjnym (organizacja konkursów i loterii) oraz dostawa towarów (czyli wydanie nagród zwycięzcom). Ich odbiorcą są więc dwa różne podmioty: rozgłośnia – w zakresie obsługi konkursów i promocji oraz słuchacze, którym są przekazywane nagrody.
Dyrektor izby nie zgodził się też ze spółką, że w tym zakresie dojdzie do podwójnego opodatkowania. Wydanie nagród będzie bowiem opodatkowane tylko raz, jako odpłatna dostawa towarów, czyli czynność odrębna od świadczonej usługi.
Wojewódzki sąd administracyjny nie podzielił zdania dyrektora izby. Stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Podkreślił, że dla celów podatku od towarów i usług nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności, bo wszystkie one tworzą w sensie gospodarczym jedną usługę, a każda z nich, w oderwaniu od pozostałych, nie ma dla usługobiorcy żadnego znaczenia.
NSA uchylił jednak wyrok WSA i przyznał rację organom podatkowym. Uznał, że w tym wypadku mamy do czynienia z odrębną dostawą podlegającą opodatkowaniu.
Powołał się na dotychczasową linię orzeczniczą, w tym wyroki z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 271/13) i z 7 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 474/13). W obu sąd kasacyjny stwierdził: „Usługa marketingowa oraz zakup i przekazanie osobom trzecim, w ramach prowadzonej akcji marketingowej, promocyjnej i reklamowej, nagród w postaci towarów lub usług o charakterze konsumpcyjnym nie były tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzyły jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny w rozumieniu orzecznictwa TSUE”.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1652/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia