Przedsiębiorca, który przekazuje prezenty np. z okazji Bożego Narodzenia, musi je odpowiednio rozliczyć z fiskusem. Powinien pamiętać o przychodach odbiorcy, własnych kosztach oraz o podatku od towarów i usług
DGP
DGP
DGP
DGP
DGP
DGP
DGP

Czy pracownik zawsze płaci podatek

Czytelnik dowiedział się, że jego pracodawca przyzna wszystkim zatrudnionym dodatkowe premie z okazji świąt. Czy będzie musiał zapłacić PIT niezależnie od tego, ile wpłynie na jego konto?
Wypłacenie pracownikom pieniężnej premii świątecznej musi zostać rozliczone przez księgowych firmy. Nie oznacza to jednak, że czytelnik w każdym przypadku będzie musiał zapłacić od tego podatek albo że firma będzie musiała mu go potrącić. Wiele zależy od tego, z jakiego źródła została sfinansowana premia oraz jaka jest jej wysokość.
Generalnie każda dodatkowa wypłata oznacza dla pracownika przychód. Zgodnie z ustawą o PIT przychodem ze stosunku pracy jest nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także inne korzyści majątkowe pracownika. Chodzi m.in. o wszelkie wypłaty pieniężne i rzeczowe albo ich ekwiwalenty, różne dodatki, nagrody. Zakład pracy jako płatnik dolicza wypłacone premie do ogólnego przychodu pracownika i rozlicza je dla potrzeb urzędu skarbowego (potrącając zaliczkę na PIT) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady premia gotówkowa jest objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych (stawka 18 proc. albo 32 proc.).
Ustawa o PIT w art. 21 ust. 1 określa jednak rodzaje świadczeń dla pracowników, które są zwolnione z podatku. Nie trzeba go uiszczać, gdy pracodawca wypłaci pracownikowi premię ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zwolnieniu podlega kwota nieprzekraczająca 380 zł. Jest to limit roczny i obejmuje wszystkie świadczenia gotówkowe i rzeczowe, jeśli źródłem ich finansowania jest ZFŚS. Jeśli natomiast premie są wypłacone z innego źródła (np. ze środków obrotowych firmy), zwolnienie nie przysługuje.
Podstawa prawna
Art. 9, art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy bon do sklepu jest opodatkowany

Pracownicy firmy otrzymają bony na zakupy w sklepach spożywczych jednej sieci. Ich wartość wyniesie od 100 do 300 zł. Czy pracodawca będzie musiał rozliczyć podatek od takiego prezentu, jeśli zakup bonów sfinansuje z funduszu socjalnego?
Ustawa o PIT w części dotyczącej zwolnień podatkowych dla premii i nagród wypłacanych ze środków funduszu socjalnego określa wprost, że ulga podatkowa nie obejmuje przekazanych pracownikom bonów, talonów czy też innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, nawet jeśli ich koszt pokryty jest ze środków ZFŚS. Oznacza to, że firma, która obdarowuje pracowników bonami zakupowymi, musi je rozliczyć podatkowo tak samo jak każdą inną wypłatę niepochodzącą z funduszu socjalnego. Ma więc obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy pracownika.
Podstawa prawna
Art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy premia powyżej 380 zł podlega PIT

Zarząd firmy postanowił wypłacić podwładnym premie świąteczne w wysokości od 150 do 300 zł. Źródłem wypłaty będzie fundusz socjalny. W 2013 r. wypłacił już pracownikom podobne premie z okazji Wielkanocy. Czy pracodawca powinien zweryfikować historię świadczeń wypłaconych pracownikom i odpowiednio je opodatkować?
Księgowi firmy muszą zsumować wszystkie świadczenia przekazane pracownikom w ciągu roku. W przypadku tych członków załogi, których premie przekroczyły w 2013 r. limit 380 zł, powinni pobrać zaliczkę na PIT według odpowiedniej stawki. Taki sposób rozliczenia potwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. (nr IPPB4/415-122/11-2/MP). Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie wypłat do kwoty 380 zł i opodatkowanie wyłącznie nadwyżki przysługuje tylko, jeśli świadczenia – zarówno gotówkowe, jak i rzeczowe – są wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli najbliższą premię świąteczną zarząd firmy postanowiłby sfinansować z innego źródła, to należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, czyli od całej wypłaty pobrać zaliczkę na podatek według właściwej stawki.
Podstawa prawna
Art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy wpłata na kartę jest wolna od daniny

Przedsiębiorstwo wypłaci świąteczne premie pracownikom, przekazując im karty płatnicze doładowane odpowiednią kwotą. Czy jeśli nie przekroczy ona 380 zł, to nie trzeba rozliczać podatku?
W przypadku przekazania pracownikom premii w postaci środków wpłaconych na kartę płatniczą również możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Karta podarunkowa jest środkiem płatniczym działającym jak karta bankomatowa. Pracownik otrzymuje takie świadczenie, jak gdyby dostał zwykły przelew na konto albo gotówkę. Zwolnienie z PIT będzie mogło być zastosowane, jeśli środki wpłacone na kartę pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 kwietnia 2011 r. (nr IPPB2/415-100/11-2/MS). Jeśli jednak pracodawca zasili kartę ze środków funduszu kwotą wyższą niż ustawowy limit (380 zł), to nadwyżkę będzie musiał doliczyć do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika i od łącznej kwoty wyliczyć zaliczkę na PIT według skali podatkowej.
Podstawa prawna
Art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy upominek dla kontrahenta trzeba rozliczyć

Dział marketingu firmy wytypował kluczowych klientów, z którymi realizował dochodowe projekty w 2013 r. Chce przekazać im drobne upominki: kartki świąteczne, kalendarze czy czekoladki. Czy takie czynności firma będzie musiała rozliczyć podatkowo?
Prezenty dla kontrahentów trzeba rozliczyć od strony kosztów podatkowych. Będą nimi tylko te wydatki, które mają charakter reklamowy. Przepisy podatkowe nie określają pojęcia reklamy, ale zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego słowa jest to działanie mające na celu rozpowszechnianie informacji o firmie, jej nazwie, marce czy produktach. Takim działaniem będzie więc wysłanie do kontrahentów kartek życzeniowych, kalendarzy lub też innych gadżetów – np. długopisów czy czekoladek – z logo firmy. W tym zakresie przepisy nie przewidują żadnego limitu odliczenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 18 lutego 2011 r. (sygn. ITPB1/443-1132a/10/AD) stwierdził, że w przypadku oferowania kontrahentom prezentów z logo firmy mamy do czynienia z reklamą, polegającą na promowaniu przedsiębiorstwa.
Trzeba jednak zaznaczyć, że innego rodzaju prezenty dla kontrahentów mogą stanowić wydatek na reprezentację, który jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Z interpretacji bydgoskiej izby skarbowej wynika, że jeśli wartość jednostkowa gadżetów i upominków nie jest niska, to mogą mieć one cechy okazałości i wystawności. A to świadczy o charakterze reprezentacyjnym, więc nie można ich zaliczyć do kosztów podatkowych.
Dla obdarowanego kontrahenta (osoby fizycznej) prezent – zarówno o charakterze reklamowym czy promocyjnym – może oznaczać konieczność zapłaty podatku dochodowego. Jeśli wartość upominku będzie wyższa niż 200 zł, to firma, przekazując go, wystawi obdarowanemu formularz PIT-8C. Na tej podstawie kontrahent będzie musiał samodzielnie zapłacić podatek (według skali podatkowej), wykazując ten przychód w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68a, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy firma rozliczy koszt prezentów pracowniczych

Przedsiębiorca zamierza przekazać swoim pracownikom i ich dzieciom świąteczne upominki. Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Trzeba jednak za każdym razem przeanalizować, czy dany wydatek ma związek z przychodem przedsiębiorstwa. W przypadku prezentów dla pracowników taki związek istnieje, ponieważ przyznanie im premii lub obdarowanie świąteczną paczką może przyczynić się do poprawy ich motywacji do wykonywania obowiązków służbowych. Problem z ujęciem w kosztach może wystąpić w przypadku prezentów dla dzieci pracowników, ponieważ trudno wykazać ich wpływ na wzrost przychodów przedsiębiorstwa. Urząd skarbowy może więc zakwestionować odliczenie.
Oprócz tego należy pamiętać, że prezenty dla pracowników i ich dzieci sfinansowane ze środków funduszu socjalnego nie będą kosztem podatkowym. Wynika to z tego, że kosztem są odpisy przekazywane na ZFŚS. W grę wchodzą więc jedynie koszty związane z zakupami sfinansowanymi ze środków obrotowych firmy.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy należy wykazać VAT od cennych podarków

Firma szykuje świąteczne upominki dla pracowników i kontrahentów. Ich średnia wartość to 150 zł. Czy musi rozliczyć podatek od towarów i usług?
Obowiązek rozliczenia VAT zależy od tego, jaka jest wartość upominku. Jeśli nie przekracza 10 zł, to podatku rozliczać nie trzeba. Jeśli prezent będzie droższy, ale warty nie więcej niż 100 zł, to VAT też nie wystąpi, ale tylko pod warunkiem, że firma będzie prowadzić listę obdarowanych. Limit ten dotyczy prezentów przekazywanych danej osobie w ciągu roku kalendarzowego. Gdy przedsiębiorca nie prowadzi takiej listy albo podarki są droższe, to musi rozliczyć od nich VAT (jeśli odliczył podatek od ich zakupu lub wytworzenia).
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).