Skoro wniesienie aportu do spółki osobowej nie jest przychodem, to nie można odliczyć podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczonego przez spółkę w związku z tą czynnością – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła wspólnika spółki jawnej, który do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej chciał zaliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez spółkę w związku z wniesionym do niej wkładem niepieniężnym. Chciał to zrobić proporcjonalnie do swojego udziału w zysku.
Nie zgodził się na to dyrektor izby skarbowej. Uznał, że źródłem przychodu wspólnika nie jest działalność gospodarcza, tylko prawa majątkowe i kapitały pieniężne. A to inne źródła przychodów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację, lecz z innego powodu niż wskazywał podatnik. Stwierdził, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie powoduje w ogóle powstania przychodu, a więc nie ma też mowy o rozliczeniu kosztów.
Sąd wyjaśnił, że wspólnicy spółki osobowej nie mają prawa do udziału w majątku spółki, a jedynie udział kapitałowy, pozwalający na określenie prawa do udziału w zysku. Wniesienie wkładu przez wspólnika spółki jawnej nie oznacza, że otrzymał on udział w majątku przedsiębiorstwa.
Z takiego wyroku niezadowolone były obie strony sporu i obie złożyły skargi kasacyjne. Naczelny Sąd Administracyjny je oddalił. Zgodził się z WSA, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej jest podatkowo obojętne, co potwierdziła uchwała NSA z 14 marca 2011 r. (sygn. akt II FPS 8/10). Sąd wyjaśnił, że w przypadku wniesienia wkładu na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki musi określać ilość i wartość nominalną udziałów przyznanych w zamian za wkład rzeczowy. Takiego wymogu nie ma w spółkach osobowych. Wspólnik nie otrzymuje w zamian udziałów w kapitale spółki. W konsekwencji wniesienie przez niego wkładu nie powoduje powstania po jego stronie przychodu. Nie można też uznać, że zapłacony w związku z tą czynnością PCC jest kosztem uzyskania przychodu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA w Warszawie z 1 października 2014 r., sygn. akt III IIFSK 2399/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia