Notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od przekształcenia lub połączenia spółek, których następstwem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.
Notariusz, którego dotyczy ten wyrok, był przekonany, że nie musi pobierać ani odprowadzać podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy protokołowaniu uchwał o przekształceniu bądź łączeniu spółek ani przy sporządzaniu umowy albo statutu spółki przekształconej oraz spółki powstałej w związku z połączeniem spółek. Podkreślał, że jego rola ogranicza się wyłącznie do sporządzenia protokołu notarialnego, w tym umowy lub statutu spółki.
Notariusz argumentował także, że przekształcanie lub łączenie spółek trwa dość długo i trudno ustalić moment powstania obowiązku podatkowego. Z tego powodu uważał, że obowiązek ten nie ciąży na nim, tylko na spółce.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Wskazał, że jest to obowiązek notariusza, bo pod pojęciem czynności cywilnoprawnych należy rozumieć podjęcie uchwały o przekształceniu lub połączeniu spółki, a także zawarcie umowy spółki.
Skargę notariusza oddalił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Orzekł, że czynności wykonywane zarówno przed, jak i po sporządzeniu aktu notarialnego nie mają wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Tak więc bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w PCC pozostaje sporządzenie przez wspólników projektów uchwał, umów i innych oświadczeń oraz dokonanie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Notariusz, sporządzając akt notarialny zawierający protokół uchwały o przekształceniu bądź połączeniu spółek albo akt notarialny obejmujący umowę spółki, musi obliczyć, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego PCC w związku ze zmianą umowy spółki dotyczącej przekształcenia lub połączenia spółek, a także od umowy spółki – orzekł WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 września 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 536/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia