Przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 5 015 tys. zł, będą mogli korzystać w 2015 r. ze statusu małych podatników dla celów PIT, CIT i VAT. A z nim łączy się wiele ułatwień, np. prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT. Wspomniany limit jest niższy o 53 tys. zł niż obowiązujący w tym roku (5068 tys. zł), co wynika z osłabienia euro. Przy jego obliczaniu bierze się bowiem pod uwagę kwotę 1,2 mln euro, którą mnoży się przez kurs ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (i wynik zaokrągla się do tysiąca złotych). Wczorajszy kurs euro to 4,1792 zł. Bierze się go pod uwagę także przy przeliczaniu pozostałych wartości podanych w przepisach podatkowych i wyrażonych w euro.

Dwa limity VAT

Dla części firm limit dla małych podatników w VAT wynosi nie 1,2 mln euro, ale 45 tys. euro. Dotyczy on prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, a także będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W 2015 r. będą oni mogli korzystać z preferencji przewidzianych dla małych podatników, o ile kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2014 r. 188 tys. zł. W tym roku limit wynosi 190 tys. zł.

Uproszczona amortyzacja

Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji dotyczy nie tylko małych podatników, ale pod pewnymi warunkami również rozpoczynających w danym roku działalność gospodarczą. W tym drugim przypadku jednorazowego odpisu można dokonać od m.in. maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych – z wyłączeniem samochodów osobowych. Ich łączna wartość początkowa w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, nie może jednak przekroczyć równowartości 50 tys. euro. W 2015 r. limit ten wynosić będzie 209 tys. zł (obecnie jest to 211 tys. zł).

Rozliczenia ryczałtowców

Przepisy podatkowe przewidują też limit przychodów (150 tys. euro) dla tych, którzy chcieliby płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i prowadzą działalność, która ich do tego uprawnia. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Stawka jest zaś uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Z roku na rok tę formę rozliczeń wybiera coraz więcej osób, o czym świadczą dane publikowane przez Ministerstwo Finansów. W styczniu tego roku do urzędów trafiło 921,9 tys. zeznań ryczałtowców za 2013 r., to o prawie 44,6 tys. więcej niż rok wcześniej i 86,6 tys. niż dwa lata wcześniej.

W 2015 r. ryczałt będą mogli wybrać ci podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (z pewnymi wyłączeniami), którzy w tym roku uzyskają przychody nie większe niż 626 880 zł (w 2014 r. limit wynosi 633 450 zł). W przypadku spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych pod uwagę brane są przychody wszystkich wspólników łącznie.

W tym przypadku kwotę w euro przelicza się według kursu ogłaszanego przez NBP na 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Tym razem jest on tożsamy z kursem na pierwszy dzień roboczy października.

Limit 150 tys. euro tak samo przeliczany dotyczy też podatników, którzy chcieliby się rozliczać w formie ryczałtu, a w roku poprzedzającym (czyli w tym wypadku w 2014 r.) prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty, a za część na ogólnych zasadach (w tym drugim przypadku limit dotyczy przychodów łącznie).

Terminy wpłat

Co do zasady ryczałtowcy regulują swoje zobowiązania wobec fiskusa, dokonując wpłat podatku na jego rachunek bankowy w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania (tj. do 31 stycznia roku następnego).

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przychody spółki lub osoby samodzielnie prowadzącej działalność były w poprzednim roku nie wyższe niż 25 tys. euro (w 2015 r. 104 480 zł, w 2014 r., 105 575 zł). Ci podatnicy mogą rozliczać podatek kwartalnie.