Usługi własne biura podróży, składające się wraz ze świadczeniami kupionymi od innych podmiotów na oferowaną przez nie usługę turystyczną, podlegają ogólnym zasadom opodatkowania VAT. Dotyczy to również stawki podatku – stwierdził minister finansów.
Oznacza to, że jeżeli tour- operator oferuje np. własny transport lądowy, stanowiący element proponowanej klientom (za cenę ryczałtową) usługi turystycznej, to do swojego świadczenia stosuje stawkę właściwą dla transportu lądowego (w Polsce 8 proc.), a nie dla usług turystycznych (co do zasady 23 proc. – w systemie VAT -marża).
Reklama
Jak wyjaśnił minister finansów, wynika to m.in. z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 października 2012 r. w sprawie C-557/11 Maria Kozak. TSUE potwierdził, że w tym przypadku nie ma zastosowania szczególna procedura opodatkowania usług sprzedawanych przez biura podróży, zarówno jeżeli chodzi o zasady określania podstawy opodatkowania, jak i zasady obliczania VAT.
W polskich przepisach o specjalnej procedurze mającej zastosowanie w branży turystycznej mówi art. 119 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.
TSUE potwierdził, że zgodnie z art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE, jeżeli państwo członkowskie wprowadziło obniżoną stawkę VAT dla usług przewozu, to ma ona zastosowanie również do tego typu usługi świadczonej przez biuro podróży.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 30 września 2014 r., nr PA2/033/7/505/EPT/2014/RD88705.