Podatnik nie może tłumaczyć się w sądzie tym, że nie zdążył napisać skargi, bo prokuratura zabezpieczyła jego dokumentację księgową – wynika z postanowienia NSA.
Na wniesienie skargi od decyzji organu podatkowego jest trzydzieści dni. Tyle samo czasu przysługuje na złożenie skargi kasacyjnej od wyroku sądu I instancji. Wynika to z art. 53 i art. 177 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).
Z postanowienia NSA wynika, że sąd nie wydłuży terminu podatnikowi, który został pozbawiony ksiąg podatkowych na skutek zabezpieczenia ich przez prokuraturę. Nadal bowiem miał on do nich swobodny dostęp. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, jak i NSA zwróciły też uwagę na to, że podatnik, już po zabezpieczeniu akt przez prokuraturę, wniósł do izby skarbowej odwołanie od decyzji urzędu skarbowego. Równie dobrze więc mógł wnieść skargę do sądu od decyzji izby.
„Nie było bowiem nagłej, nieprzewidywalnej sytuacji trudnej do przezwyciężenia przy użyciu maksymalnego w danych warunkach wysiłku. Strona nie wskazała, aby podjęła jakikolwiek wysiłek w celu terminowego wniesienia skargi” – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 16 września 2014 r., sygn. akt I FZ 276/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia