Sprawa dotyczyła spółki, w której przeprowadzono kontrolę podatkową dotyczącą obrotu olejem opałowym. Kontrolerzy wykazali nieprawidłowości, a następnie wszczęto postępowanie podatkowe. W styczniu 2014 r. dyrektor izby celnej wydał decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe. Problem polegał na tym, że wcześniej, w grudniu 2013 r. sąd rejonowy wydał postanowienie, na mocy którego ogłosił upadłość układową spółki.
Naczelnik urzędu celnego uznał, że spółka nie wykona zobowiązania podatkowego i wydał postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązania w podatku akcyzowym.
Spółka się z tym jednak nie zgodziła i złożyła skargę do sądu. Wskazała w niej, że przepisy prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) nie dają organom podatkowym uprawnienia do ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań po ogłoszeniu upadłości.
Spółka zwróciła uwagę na to, że zobowiązanie podatkowe powstało przed 11 grudnia 2013 r., czyli przed dniem ogłoszenia upadłości układowej. Zgodnie z art. 272 par. 1 prawa upadłościowego i naprawczego wierzytelności objęte układem zostają włączone do masy upadłości. Z kolei, jak wynika z art. 140 ust. 2 tej samej ustawy, zobowiązanie podatkowe nie może być przedmiotem postępowania zabezpieczającego, prowadzonego w toku postępowania upadłościowego.
WSA przyznał rację spółce. Orzekł, że po ogłoszeniu upadłości nie można wydać postanowienia o zabezpieczeniu wierzytelności objętych z mocy prawa układem. Wskazał, że nie pozwalają na to przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Co prawda nie regulują one tej kwestii wprost, ale – jak wyjaśnił sąd – tak wynika z analizy przepisów prawa upadłościowego (art. 140 ust. 1 i 2).
Sąd podkreślił, że istotą zawieszenia postępowania jest wstrzymanie jego przebiegu, w tym wszystkich czynności procesowych, które są w jego toku podejmowane. Do tych czynności należy niewątpliwie wydanie decyzji o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 4 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 334/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia