Podatnik prowadzi sezonową działalność gospodarczą. Był zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej, od zakupu której odliczył ulgę. Czy po zawieszeniu działalności powinien zwrócić ulgę?
Rafał Styczyński, doradca podatkowy / Media / materialy prasowe
EKSPERT RADZI
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zatem prawo do ulgi przysługuje, ale może się zdarzyć, że odliczoną wcześniej kwotę ulgi trzeba będzie zawrócić.
Konieczność zwrotu nastąpi, jeśli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
● zaprzestanie używania kas, od zakupu których skorzystał z ulgi, lub
● nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także
● naruszy inne określone przepisami warunki związane z odliczeniem tych kwot.
Jednocześnie zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733 ze zm.) podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
● zaprzestaną działalności;
● nastąpi otwarcie likwidacji,
● zostanie ogłoszona upadłość;
● nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
● dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w par. 2 i 3.
Termin „zaprzestanie używania” kasy oznacza sytuację, w której podatnik definitywnie, a nie czasowo, zakończył używanie kasy fiskalnej. Zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania działalności, tym samym nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.
Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie ITPP1/443-135/13/TS, z 25 kwietnia 2013 r., w którym czytamy: „(...) Zawieszenie przez panią działalności gospodarczej oraz fakt, iż doszło do zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, nie wywoła skutków w postaci obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy, pod warunkiem wznowienia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia. O ile jednak po okresie zawieszenia działalności handlowej zaprzestanie pani jej wykonywania, nie będzie pani wykonywała czynności podlegających ewidencjonowaniu przy pomocy kasy rejestrującej, a okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy 3 lat, powstanie obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy”.
Jak z tego wynika, zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania działalności przez podatnika, a więc nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu tej kasy. Jeśli jednak konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie (a więc zawieszona działalność nie zostanie podjęta), prawo do ulgi zostanie utracone.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).