Termin na uiszczenie podatku, a nie okres, którego dotyczy rozliczenie, decyduje o tym, czy zobowiązanie podatkowe ma być zaspokojone w ramach układu, czy może być egzekwowane niezależnie od niego – wynika z orzeczenia NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która złożyła deklarację VAT za II kwartał, ale nie zapłaciła daniny. Termin upływał 25 lipca. Uznała, że nie musi regulować zobowiązania, bo z początkiem lipca sąd ogłosił jej upadłość z możliwością zawarcia układu. Powołała się na art. 87 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.), zgodnie z którym od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania upadły albo zarządca nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa wchodzą do układu. Do tej grupy, zdaniem spółki, należała wierzytelność z tytułu VAT za II kwartał, ponieważ dotyczyła ona okresu sprzed ogłoszenia upadłości. W związku z tym fiskus powinien zgłosić tę należność sędziemu komisarzowi, a nie egzekwować ją.
Jednak naczelnik urzędu skarbowego nie uznał tych argumentów i w ramach egzekucji zajął rachunek bankowy przedsiębiorstwa. Zwrócił uwagę na art. 272 – prawa upadłościowego, zgodnie z którym do układu wchodzą tylko wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Tymczasem należność z tytułu VAT za II kwartał, mimo że dotyczy okresu sprzed ogłoszenia upadłości, stała się „skonkretyzowanym” zobowiązaniem podatkowym przedsiębiorstwa dopiero po ogłoszeniu upadłości – z dniem, kiedy wymagalna stała się jej zapłata (czyli 26 lipca). W rezultacie – zdaniem urzędu – wierzytelność powstała już po ogłoszeniu upadłości i układ jej nie obejmuje. Może być więc egzekwowana niezależnie od procedur związanych z postępowaniem upadłościowym.
Opinię tę podzieliły zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA. – Wierzytelność z tytułu podatku od towarów i usług, która – tak jak w rozpatrywanym przypadku – powstała już po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, nie wchodzi do układu – przypomniał sędzia NSA Jerzy Rypina.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2310/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia