Jeżeli właściciel nieruchomości nie udowodni, że oddał ją w samoistne posiadanie komuś innemu, musi sam zapłacić daninę od nieruchomości – orzekł NSA w dwóch wyrokach.
Obie sprawy dotyczyły podatniczki, której burmistrz miasta nakazał zapłacić w sumie prawie 35 tys. zł podatku od nieruchomości. Decyzje burmistrza wynikały z tego, że na jej działce stał budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
Podatniczka odwołała się, twierdząc, że to nie ona powinna płacić podatek, tylko spółka, która na jej działce rzeczywiście wykonuje działalność gospodarczą. Uważała, że jest ona posiadaczem samoistnym nieruchomości i w związku z tym burmistrz powinien był zastosować art. 3 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. nr 9, poz. 31 ze zm.). Przepis ten obciąża obowiązkiem podatkowym samoistnego posiadacza nieruchomości.
Nie zgodziło się z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu. Stwierdziło, że wprawdzie podatniczka zawarła ze spółką przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, zgodnie z którą spółka miała ponosić ciężary wynikające z podatku od nieruchomości, jednak do zawarcia umowy głównej nie doszło, bo kobieta od niej odstąpiła. W związku z tym spółka była jedynie dzierżycielem nieruchomości (czyli – zgodnie z art. 338 kodeksu cywilnego – tym, kto faktycznie włada rzeczą za kogo innego). Natomiast podatek musi zapłacić kobieta, ponieważ jest ona użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku – uznało SKO.
Tego samego zdania był WSA we Wrocławiu. Wyjaśnił, że wbrew twierdzeniom podatniczki, z chwilą zawarcia umowy przedwstępnej spółka nie stała się posiadaczem samoistnym nieruchomości. Uzyskała jedynie faktyczne władztwo nad nieruchomością za zgodą i wolą właścicielki. To oznacza, że spółka jest jedynie dzierżycielem.
Skargi podatniczki oddalił również NSA. Jak stwierdził sędzia Sławomir Presnarowicz, podatniczka nie udowodniła, że spółka była posiadaczem samoistnym, a tylko to zwolniłoby ją z obowiązku zapłaty podatku. – Są dowody na to, że spółka nie była samoistnym posiadaczem, a przede wszystkim – nie miała woli władania nieruchomością, jak właściciel, bo wszystkie decyzje dotyczące nieruchomości konsultowała z podatniczką – powiedział sędzia. Zgodnie zatem z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu nieruchomości.
Ważne
Posiadacz samoistny, choć nie jest właścicielem rzeczy, włada nią faktycznie jak właściciel i podejmuje wszystkie decyzje związane z rzeczą, jakie podejmowałby właściciel
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 11 września 2014 r., sygn. akt II FSK 509/14, II FSK 917/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia