Wynagrodzenie otrzymane przez właściciela nieruchomości z tego tytułu jest zwolnione z podatku dochodowego – wyjaśnił minister finansów w opublikowanej wczoraj interpretacji ogólnej.
Tym samym minister zmienił swoje stanowisko zaprezentowane niespełna rok wcześniej w interpretacji ogólnej z 10 lipca 2013 r. (nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13). Wówczas stwierdził, że tego typu wynagrodzenie nie jest objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit a ustawy o PIT, które jest przewidziane tylko dla odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
W najnowszej interpretacji szef resortu finansów przyznał jednak, że odmienna wykładnia wynika z orzeczeń sądów administracyjnych. Wskazał tu m.in. na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt. II FSK 2131/11), z 1 czerwca 2011 r. (sygn. akt II FSK 88/10) i z 29 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 654/10).
W szczególności minister zwrócił uwagę na wyrok z 26 listopada 2013 r. (sygn. akt II FSK 3050/11), który zapadł po publikacji poprzedniej interpretacji ogólnej ministra finansów. Sąd kasacyjny przypomniał w nim, że 3 sierpnia 2008 r. do kodeksu cywilnego został wprowadzony nowy rodzaj służebności – służebność przesyłu, odnosząca się do inwestycji polegających na budowie urządzeń infrastruktury technicznej. Zastąpiła ona wcześniejszą praktykę ustanawiania służebności gruntowych dla realizacji tych inwestycji.
Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił jednak, że zastąpienie służebności gruntowej służebnością przesyłu ustanawianych w związku z budową lub użytkowaniem urządzeń (sieci) nie zmieniło ani ich celu, ani treści. Dlatego w obu wypadkach jest możliwe zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit a ustawy o PIT.
Z tego powodu również minister finansów uznał, że wolne od podatku są wynagrodzenia (odszkodowania) wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową infrastruktury przesyłowej oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
Odstępstwem od korzystnej dla podatników wykładni jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 15/14).
Sąd orzekł w nim, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu, a spółka, która je wypłaca, musi wystawić informację PIT-8C.
Wyrok jest nieprawomocny.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 21 maja 2014 r., nr DD3/033/126/CRS/14/ RD-46264/14
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w PIT i CIT (druk nr 2330), który zakłada wprost zwolnienie z podatku wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. W tym celu ma być dodany art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT. Ma on obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.