Jeśli podatnik nie zgłosi do urzędu skarbowego darowizny lub spadku, musi liczyć się z tym, że niezależnie od upływu czasu będzie musiał zapłacić podatek – wynika z wyroku NSA.
W takiej sytuacji fiskus ma prawo wymierzyć daninę w ciągu 3 lat od powołania się podatnika na nabycie rzeczy.
Sprawa dotyczyła małżonków, którzy w latach 2002–2004 otrzymali od teściów darowizny – w sumie 16 tys. zł. Nie zgłosili tego jednak do urzędu skarbowego. Po kilku latach urząd wszczął wobec nich postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów. Dopiero wówczas małżonkowie przyznali, że dostali pieniądze od rodziców. W związku z tym naczelnik urzędu wymierzył im podatek.
Podatnicy byli tym zaskoczeni. Uważali, że danina przedawniła się już w 2009 r. wraz z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dostali darowiznę.
Spór dotyczył art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.). Wynika z niego, że jeżeli nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub kontroli skarbowej na fakt nabycia. Małżonkowie uważali, że przepis ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie doszło jeszcze do przedawnienia. W przeciwnym razie – tłumaczyli – podatek nigdy by się nie przedawniał.
Innego zdania były organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że z art. 6 ust. 4 wyraźnie wynika, iż bieg terminu przedawnienia jest liczony od nowa od momentu powołania się na nabycie rzeczy.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Stwierdził, że zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania darowizny, a zobowiązanie podatkowe – na skutek doręczenia decyzji ustalającej. Urząd skarbowy musi ją wydać w ciągu 3 lat, a jeżeli podatnik nie dopełni obowiązków informacyjnych – w ciągu 5 lat.
W tym wypadku jednak – jak podkreślił WSA – obowiązek podatkowy nie wygasł, bo małżonkowie nie zgłosili darowizny. W związku z tym wraz z momentem powołania się na nią przed organami obowiązek podatkowy się odnowił i organ ma nadal prawo wymierzyć podatek.
Naczelny Sąd Administracyjny w całości zgodził się wczoraj z wyrokiem sądu I instancji.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2103/12.