Samorządowe kolegium odwoławcze nie może wydać decyzji po upływie terminu przedawnienia, bo zobowiązanie podatkowe już wygasło – potwierdził krakowski WSA
Reklama
Chodziło o spółkę, która w styczniu 2008 r. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości. Wykazała w niej kwotę podatku do zapłaty. W tym samym roku burmistrz miasta wezwał ją do wyjaśnienia, dlaczego zmniejszyła wartość budowli do opodatkowania w stosunku do przyjętej w poprzednim roku. Firma wyjaśniła, że w deklaracji na 2008 r. wyłączyła z opodatkowania linie kablowe położone w kanalizacjach kablowych. Uznała bowiem, że są to obiekty, których nie można uznać za budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Reklama
Następnie przedsiębiorstwo wpłacało w 2008 r. kwoty podatku zgodnie z deklaracją. Przez kilka lat burmistrz nie podejmował żadnych działań w sprawie. Dopiero w październiku 2013 r. określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie wyższej niż zadeklarowana przez spółkę. Skarżąca odwołała się od tej decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze, czyli organ podatkowy II instancji, wydało decyzję 3 lutego 2014 r. A spółka zaskarżyła ją do sądu. Tym razem najpoważniejszy zarzut dotyczył przedawnienia zobowiązania. Decyzja organu II instancji została bowiem doręczona firmie po 31 grudnia 2013 r.
Sąd przyznał rację skarżącej. Powołał się na uchwałę NSA z 3 grudnia 2012 r. (sygn. akt I FPS 1/12), z której wynika, że po upływie terminu przedawnienia organ nie może prowadzić postępowania podatkowego i decydować o wysokości zobowiązania podatkowego. Nie ma też wątpliwości, że zobowiązanie po upływie terminu przedawnienia po prostu wygasa. Nie ma przy tym znaczenia, że termin ten, jak w omawianej sprawie, upłynął przed wydaniem decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze. Organ w związku z przedawnieniem powinien uchylić decyzję burmistrza i umorzyć postępowanie.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 5 września 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 667/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia