Jeśli podatnik uiści wpis na rachunek sądu powszechnego, to sąd administracyjny nie rozpatrzy jego skargi – stwierdził NSA.
Nie pomoże argumentacja, że w ostatecznym rozrachunku wpłacona kwota i tak zasili budżet państwa.
Chodziło o podatniczkę, która zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję izby skarbowej. WSA wezwał ją do uiszczenia w ciągu 7 dni wpisu od skargi. Podał, jaka ma być wysokość wpłaty, termin jej dokonania i konsekwencje niewpłacenia.
Kobieta nie dopełniła jednak tego obowiązku. W tej sytuacji sąd odrzucił skargę, zgodnie z art. 220 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).
W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego podatniczka argumentowała, że uiściła wpis w terminie, tyle tylko że na niewłaściwe konto. Pieniądze wpłaciła pomyłkowo na rachunek sądu powszechnego, a nie administracyjnego. Uważała jednak, że skoro w ostatecznym rozrachunku zasiliły one budżet państwa, to nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji.
Innego zdania był NSA. Wyjaśnił, że tylko wpłata na konto sądu właściwego w sprawie spowoduje, że skarga będzie skuteczna. W innym wypadku powinna być ona odrzucona.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 29 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1360/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia