Przy podwyższeniu wkładów w spółce komandytowo-akcyjnej podatek jest należny od całej wartości, a więc zarówno zwiększającej kapitał zakładowy, jak i przekazanej na zapasowy – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierzał wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) wkład niepieniężny w zamian za akcje. Wkład ten miał zostać wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego w spółce, a nadwyżka jego wartości nad wartością nominalną akcji (agio) byłaby przekazana na kapitał zapasowy.
Podatnik spytał izbę skarbową, czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy SKA, czy także nadwyżka przekazana na kapitał zapasowy. Był zdania, że PCC będzie należny wyłącznie od wartości, o jaką podwyższono kapitał zakładowy SKA.
Izba była innego zdania. Stwierdziła, że w razie zmiany umowy spółki SKA podstawą opodatkowania będzie cała wartość wkładów powiększających jej majątek, tj. przyrost wartości wszystkich istniejących w spółce kapitałów. Izba wskazała, że z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649) jednoznacznie wynika, iż przy zmianie umowy spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających cały jej majątek.
Spór wziął się z tego, że art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC uważa za zmianę umowy spółki osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego. Nie ma tu mowy o podwyższeniu kapitału zapasowego.
Podatnik zaskarżył interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się jednak z izbą i oddalił skargę. Przywołał wyrok WSA w Poznaniu z 15 października 2013 r. (sygn. akt III SA/Po 671/13), który w podobnej sprawie orzekł, że z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o PCC jednoznacznie wynika, iż przy zmianie umowy spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających jej majątek, tj. przyrost wartości wszystkich istniejących w spółce kapitałów.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 108/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia